Főoldal » Hírek » Négy embercsempészt állítottak bíróság elé Baján - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség négy bűn­ügy­ben, gyor­sí­tott eljá­rás­ban, minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tott négy kül­föl­di ember­csem­pészt, akik 2021 júni­u­sa és 2021. augusz­tus vége között a szerb-magyar határ köze­lé­ből össze­sen 38 mig­ránst akar­tak Nyugat-Európába szál­lí­ta­ni, de a rend­őrök elfog­ták őket.

Az egyre erő­sö­dő mig­rá­ci­ós nyo­más miatt az ember­csem­pé­szé­sek száma Bács-Kiskun megyé­ben az utób­bi idő­ben nagyon meg­nőtt, a megye rend­őrei és ügyé­szei komoly erő­fe­szí­té­se­ket tesz­nek vala­mennyi ember­csem­pész elfo­gá­sa és fele­lős­ség­re voná­sa érde­ké­ben. Az ember­csem­pé­szés súlyos bűn­cse­lek­mény, azt a tör­vény alap­eset­ben egy­től öt évig, minő­sí­tett ese­tek­ben akár öttől tizen­öt, illet­ve húsz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bünteti.

A Bajai Járá­si Ügyész­ség 2021. szep­tem­ber 20. és 22. napja között négy kül­föl­di ember­csem­pészt állí­tott bíró­ság elé. A román, mol­dáv, ukrán és szerb állam­pol­gár­sá­gú vád­lot­tak isme­ret­len meg­bí­zó­ik uta­sí­tá­sa alap­ján 2021 júni­u­sa és 2021. augusz­tus 30. napja között össze­sen 38, szír, bang­la­de­si és afgán beván­dor­lót akar­tak a szerb-magyar határ­tól Nyugat-Európába szál­lí­ta­ni, de az egyen­ru­há­sok Baja köze­lé­ben elfog­ták őket.

A leg­több, egy teher­gép­ko­csi­ban szál­lí­tott beván­dor­ló 14 volt. A vád­lot­tak egy ember­csem­pész kivé­te­lé­vel fizet­ség remé­nyé­ben vál­lal­ták az ember­csem­pé­szést, a román-magyar ket­tős állam­pol­gár­sá­gú ember­csem­pész­nek 2.000 lejt, egy szerb fér­fi­nek 600 eurót, míg az ukrán vád­lott­nak 300 eurót ígértek.

A nyo­mo­zók által őri­zet­be vett ember­csem­pé­sze­ket a bíró­ság vala­mennyi ügy­ben letar­tóz­tat­ta. A Bajai Járá­si Ügyész­ség több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt állí­tot­ta bíró­ság elé a vád­lot­ta­kat, amely bűn­cse­lek­ményt három vád­lott vagyo­ni haszon­szer­zés végett köve­tett el.

A Bajai Járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­ta­kat és az összes ember­csem­pészt vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. A leg­hosszabb sza­bad­ság­vesz­tés 2 év 6 hónap bör­tön volt. A bíró­ság a kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú vád­lot­ta­kat hatá­ro­zott időre ki is uta­sí­tot­ta az ország­ból, míg a román-magyar ket­tős állam­pol­gár vád­lot­tat a bör­tön mel­lett köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. A bíró­ság az ukrán vád­lott csem­pész­jár­mű­vét, vala­mint a szerb ember­csem­pész­től lefog­lalt mobil­te­le­font és 165 euró kész­pénzt elko­boz­ta. A bíró­ság íté­le­te két ügy­ben jog­erő­re emelkedett.