Főoldal » Archív » Négy és fél év börtön a drogdílernek

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság első fokon hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként négy és fél év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki egy 45 éves kazá­ri férfi ellen új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés miatt.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség 2019 ápri­li­sá­ban emelt vádat egy 45 éves férfi ellen, aki mint­egy két éve árult Kazár köz­ség­ben külön­bö­ző tudat­mó­do­sí­tó sze­re­ket, meg­él­he­té­sét és saját drog­fo­gyasz­tá­sát is ilyen anya­gok keres­ke­del­mé­ből biz­to­sít­va.

A férfi a haszon­szer­zé­si cél­ból érté­ke­sí­tés­re és saját fogyasz­tás­ra rend­sze­re­sen beszer­zett új pszi­cho­ak­tív anya­go­kat a laká­sá­ra vitte, ún. „kris­tály por­ként” illet­ve „füs­tö­lő­ként” az őt fel­ke­re­ső, kiala­kult vevői kör­nek kiada­gol­ta és paket­ten­ként 3.000,- Ft áron érté­ke­sí­tet­te Kazá­ron a laká­sá­nál, vagy utcai keres­ke­dés for­má­já­ban. 2017. évtől leg­alább 20-30 alka­lom­mal érté­ke­sí­tett így új pszi­cho­ak­tív sze­re­ket. A férfi házá­nál 2018. szep­tem­ber köze­pén tar­tott kuta­tás­kor a nad­rág­ja zse­bé­ből is került elő anyag, de a lakás kony­há­já­ban lefog­lalt digi­tá­lis mér­le­gek is az álta­la áru­sí­tott anyag­gal vol­tak szennye­zet­tek.

A fér­fit az ügyész­ség azzal is vádol­ta, hogy egy isme­rő­se köz­re­mű­kö­dé­sé­vel olyan sze­mély­nek is áru­sí­tott új pszi­cho­ak­tív anya­got, aki­ről tudta, hogy akkor még nem töl­töt­te be 18. élet­évét. A vád­lot­tak pad­já­ra ült a köz­ve­tí­tő, és egy már fel­nőtt­ko­rú­ként elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás miatt a fogyasz­tó is.

A Járás­bí­ró­ság a nyo­mo­zás meg­in­du­lá­sa óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő keres­ke­dő­vel szem­ben első fokon, nem jog­erő­sen négy és fél év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki és 4 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint a bizo­nyít­ha­tó­an bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó vagyon­nak meg­fe­le­lő 168.000,- Ft-ra vagyon­el­kob­zást ren­delt el. A férfi az íté­let jog­erő­re emel­ke­dé­se ese­tén leg­ko­ráb­ban a bün­te­tés 2/3 részé­nek kitöl­té­se után bocsát­ha­tó majd fel­té­te­les sza­bad­ság­ra.

A bíró­ság a vád­lott érté­ke­sí­tés­ben köz­re­mű­kö­dő tár­sát köz­ér­de­kű mun­ká­ra, míg a tőle vásá­rolt fogyasz­tót - aki­nek nem ez volt az első bün­te­tő­el­já­rá­sa kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa miatt - pénz­bün­te­tés­re ítél­te.