Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Négy és fél év börtön az idős sértettekre szakosodott elkövetőnek - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­se nyo­mán a bíró­ság jog­erő­sen 4 év 6 hó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a fér­fit, aki lakó­kör­nye­ze­té­ben köve­tett el vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket, java­részt idős sér­tet­tek sérelmére.

A vád­lott rend­sze­res jöve­de­lem­mel évek óta nem ren­del­ke­zett, meg­él­he­té­sét lakó­kör­nye­ze­té­ben elkö­ve­tett vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ből biztosította.

2018 tava­szán saját tár­sas­há­za közös táro­ló­he­lyi­sé­gé­ből lopta el szom­széd­ja hifi tor­nyát, cipő­it és ruhá­it, vala­mint búto­ra­it, mint­egy 230.000 Ft kárt okozva.

A vád­lott 2018 októ­ber végén Bátony­te­re­nyén az utcán haladt roko­na­i­val, ami­kor a tár­sa­ság két nőtag­ja beszéd­be ele­gye­dett a közel­ben lakó, 80 éves, rosszul halló sér­tet­tel. Pénzt kér­tek az idős asszony­tól, aki a tás­ká­já­ból elő­vett pénz­tár­cá­já­ból adott is nekik egy-egy ezer­fo­rin­tost. Ami­kor a sér­tett leej­tet­te az ernyő­jét, a vád­lott kész­sé­get szín­lel­ve oda­ug­rott és azzal, hogy segít, az ernyőt fel­kap­ta és vissza­tet­te az asszony tás­ká­já­ba. Kihasz­nál­va, hogy az idős asszony a még min­dig hozzá beszé­lő csa­lád­ta­gok­ra figyelt, a vád­lott a tás­ká­ból kikap­ta a sér­tett pénz­tár­cá­ját, majd siet­ve eltá­vo­zott, és a pénz­tár­cá­ból a benne lévő 12.000 Ft-ot kivette.

2019. feb­ru­ár 17-én ugyan­csak jog­ta­lan pénz­szer­zés cél­já­ból a vád­lott meg­szó­lí­tott Bátony­te­re­nyén egy másik, a háza udva­rán tar­tóz­ko­dó idős, 88 éves sér­tet­tet és olcsó tűzi­fát kínált neki eladás­ra, noha elad­ha­tó tűzi­fá­val nem ren­del­ke­zett. Hogy a sér­tett bizal­mát növel­je, a nála lévő kis­mé­re­tű zene­do­bozt a fülé­hez tette és tele­fo­ná­lást szín­lelt. A fáért 15.000 Ft-ot kért, de miu­tán az idős asszony­nak csak húsz­ez­re­se volt, - miköz­ben kérte, hogy nyis­sa ki a kaput, mert „mind­járt hoz­zák” a fát – közöl­te vele, hogy a pénzt fel­vál­tat­ja a köze­li bolt­ban és vissza­hoz­za az 5.000 Ft-ot, azon­ban nem vitte a vissza­já­ró pénzt, és a tűzi­fát sem szál­lí­tot­ta le, arra lehe­tő­sé­ge sem volt.

A férfi 2019 már­ci­u­sa és júni­u­sa közti köze­lebb­ről meg nem hatá­roz­ha­tó idő­ben Bátony­te­re­nyén beha­tolt egy lakat­lan ingat­lan terü­le­té­re, a mel­lék­épü­let ajta­já­ról a laka­tot lever­te, a lakó­épü­let utca­front felő­li abla­kát betör­te, majd onnan eresz­csa­tor­nát, gáz­kon­vek­tort, víz­me­le­gí­tőt és az ott lévő sze­mély­gép­ko­csi akku­mu­lá­to­rát eltu­laj­do­ní­tot­ta, 100.000 Ft kárt okozva.

A vád­lott újabb pénz­szer­zé­si lehe­tő­sé­get látva 2019 már­ci­us végén meg­ke­res­te azt a nőt, aki szó­ró­la­pon köz­zé­tett fel­hí­vás sze­rint eltűnt kis­ku­tyá­ja meg­ta­lá­ló­ját 100.000 Ft juta­lom­ban része­sí­ti. A vád­lott isme­ret­le­nül maradt társa a meg­adott tele­fon­szá­mon jelent­ke­zett azzal, hogy befog­ták a kutyát, és ha kap­nak 10.000 Ft-ot ben­zin­re, vissza­hoz­zák. A még aznap­ra meg­be­szélt talál­ko­zó­ra a vád­lott ment el, ahol a sér­tett a kért 10.000 Ft-ot átad­ta, majd a vád­lott eltá­vo­zott, azon­ban a kutyát nem vitte vissza a sér­tett­nek, mert arról való­já­ban sem­mit sem tudott.

Végül 2019. júni­us 21-én a vád­lott az álta­la jól ismert sér­tett­hez ment, miu­tán már régen nem látta az egye­dül élő bete­ges asszonyt, elha­tá­roz­ta, hogy meg­né­zi, mit tud a házá­ból elhoz­ni. Eltol­ta a nagy­ka­put, kéz­zel benyom­ta a bejá­ra­ti ajtót és beha­tolt a lakás­ba, ahol magá­hoz vett egy lap­to­pot annak tar­to­zé­ka­i­val. Más­nap dél­után vissza­tért, de ekkor már vitt magá­val egy baba­ko­csit, hogy abba pakol­ja a lopott dol­go­kat. Több­ször „for­dul­va” elkezd­te elhor­da­ni a lakás­ban talált érté­ke­ket - elem­lám­pát, veze­té­ke­ket, kar­órá­kat, web­ka­me­rát, tele­ví­zi­ót és szá­mo­ló­gé­pet -, míg végül a szom­szé­dok fel­fi­gyel­tek cse­lek­mé­nyé­re és érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get. A vád­lott ezen cse­lek­mé­nye mint­egy 140.000 Ft kárt okozott.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­sá­gon az ügy­ben tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló, külö­nös vissza­eső vád­lott beis­me­rő val­lo­mást tett vala­mennyi bűn­cse­lek­mény­re és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról. A bíró­ság őt az elkö­ve­tett csa­lá­sok, kifosz­tás és lopá­si cse­lek­mé­nyek miatt hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként jog­erő­sen 4 év 6 hó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, és 5 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint meg kell fizet­nie a bűn­cse­lek­mé­nyek­kel oko­zott kárt is.