Főoldal » Archív » Négy férfit szabadított meg értékeitől a 22 éves nő, utána egy nőt is kirabolt

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te, több­rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás, lopás, garáz­da­ság, köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 22 éves kecs­ke­mé­ti nővel szem­ben, aki tavaly ősszel négy eset­ben ide­gen fér­fi­ak autó­já­ba beül­ve, tőlük pénzt csalt ki, meg­lop­ta őket, de bán­tal­ma­zá­suk­tól sem riadt vissza. Utol­só áldo­za­tát, egy nőt 2016. októ­ber 17-én éjjel, a nyílt utcán bán­tal­maz­ta és kirabolta.

A 22 éves kecs­ke­mé­ti nő 2016. szep­tem­ber 12-én dél­ben Kecs­ke­mé­ten, a Kini­zsi utcá­ban sze­xu­á­lis együtt­lét ígé­re­té­vel beült férfi áldo­za­ta autó­já­ba, majd a kial­ku­dott 4.000,- Ft átvé­te­lét köve­tő­en továb­bi pénzt kez­dett köve­tel­ni a sér­tet­től. Köve­te­lő­zé­se során azt a lát­sza­tot kelt­ve, hogy rend­őri segít­sé­get kér, a nő a tele­fon­ba beszél­ve közöl­te, hogy „Kis­ko­rú vagyok, segít­ség, bántalmaznak!”.

Ami­kor a férfi autó­já­val a rend­őr­ség felé vette az irányt, a nő a gép­ko­csi kézi­fé­két hir­te­len behúz­ta, az autót az út köze­pén meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­tet­te, majd meg­pró­bál­ta a jármű indí­tó­kul­csát kiven­ni. Ezzel a nő mások testi épsé­gét és a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gát veszé­lyez­tet­te. Mialatt a férfi kiszállt az autó­ból és tele­fo­non beje­len­tést tett a rend­őr­sé­gen, a nő az autót átku­tat­ta és a férfi irat­tár­cá­ját a benne lévő kész­pénz­zel, ira­tok­kal és bank­kár­tyá­val együtt ellop­ta, majd a jár­mű­ből kiszáll­va az ablak­ra sze­relt lég­te­re­lőt is letör­te és elmenekült.

A nő még másik három fér­fit is hason­ló módon meg­ká­ro­sí­tott. Egyi­kük mellé a piros lám­pát kihasz­nál­va, várat­la­nul beült, majd hala­dás köz­ben a kézi­fé­ket behúz­va meg­ál­lí­tot­ta az autót és míg a férfi az autó­ból kiszállt, a nő össze­szed­te és magá­val vitte az utas­tér­ben lévő érté­ke­ket. Egy másik eset­ben a vita során idő­köz­ben a nő férfi bűn­tár­sa is a hely­szín­re érke­zett, ahol segí­tett a nőnek a jármű motor­ház­te­te­jét, szél­vé­dő­jét meg­ron­gál­ni, a rend­szám­táb­lát letör­ni. Negye­dik férfi áldo­za­ta autó­já­nál a nőt már két bűn­tár­sa – köz­tük egy fia­tal­ko­rú – is segí­tet­te, akik a jár­mű­vet kővel dobál­ták meg. Egyi­kük az autóst is elta­lál­ta, aki 8 napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

2016. októ­ber 17-én éjjel, köz­vet­le­nül elfo­gá­sa előtt a nő Kecs­ke­mé­ten, a Mat­kói úton ököl­lel több­ször meg­ütött egy arra járó nőt, miköz­ben meg­pró­bál­ta a pénz­tár­cá­ját elven­ni. Dula­ko­dás köz­ben mind­ket­ten a föld­re kerül­tek, ekkor a vád­lott egy tég­la­da­rab­bal fejbe ütöt­te áldo­za­tát és a pénz­tár­cá­ját a benne lévő 20.000,- Ft-tal magá­val vitte.

Az ügyész­ség a nőt össze­sen tíz bűn­cse­lek­ménnyel: rab­lás­sal, több­rend­be­li csa­lás­sal, lopás­sal, köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tet­tel, garáz­da­ság­gal és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. Férfi tár­sa­i­nak garáz­da­ság, egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés és könnyű testi sér­tés miatt kell felelniük.

A jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű nővel szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Ő és tár­sai bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.