Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Négy gyereket rabot ki Miskolcon egy férfi- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 34 éves férfi ellen 4 rend­be­li rab­lás bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a szend­rői lakos vád­lott 2020. júni­us köze­pén, Mis­kol­con az esti órák­ban egy bevá­sár­ló­köz­pont­ban össze­ta­lál­ko­zott falu­be­li isme­rő­se­i­vel, négy kis­ko­rú fiú­val. Rájuk köszönt, ők is üdvö­zöl­ték, de ismer­ve elő­éle­tét, kerül­ték a vele való kap­cso­lat­fel­vé­telt, és inkább az étter­mi részen az egyik asz­tal­hoz ültek.

A vád­lott azon­ban oda­ment hoz­zá­juk, és azt mond­ta nekik, hogy „dob­ja­nak neki össze pénzt”. Ez a kije­len­té­se még nem volt fenye­ge­tő, de nem is indo­kol­ta. A fiúk azt mond­ták, hogy nincs pén­zük, erre a vád­lott azt vála­szol­ta, hogy akkor majd meg­vár­ja őket a bejáratnál.

A négy kis­ko­rú min­den­kép­pen el akar­ta kerül­ni az újabb talál­ko­zást, ezért az épü­le­tet a par­ko­ló irá­nyá­ba hagy­ták el, és gya­log elmen­tek a vas­úti pálya­ud­var­ra. Miu­tán már meg­vá­sá­rol­ták a vonat­je­gye­ket, egy vágány mel­let­ti padra ültek, ami­kor meg­le­pe­té­sük­re meg­je­lent a vád­lott, és közöl­te velük, hogy nem tud­nak túl­jár­ni az eszén, és most már agresszí­van köve­tel­te tőlük, hogy adja­nak neki pénzt.

Ismét azzal felel­tek, hogy nincs náluk, mire a vád­lott egyre ide­ge­sebb lett, és azzal fenye­ge­tő­zött, hogy mind­egyi­kő­jü­ket át fogja kutat­ni, és ha pénzt talál náluk, azt elve­szi és meg­ve­ri őket.

A kis­ko­rú sér­tet­tek ettől annyi­ra meg­ijed­tek, hogy egyi­kük elő­vet­te a pénz­tár­cá­ját, és átadott egy 1 000 Ft-os bank­je­gyet a vád­lott­nak, aki ezzel meg­elé­ged­ve távozott.

A több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő és más ügy­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott vagyon­el­kob­zás elrendelésével.