Főoldal » Archív » Négy illegális határsértő továbbszállításában működött közre a szír vádlott - FOTÓKKAL

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a szír fér­fi­val szem­ben, aki autó­val négy ille­gá­lis határ­át­lé­pőt akart Német­or­szág­ba csempészni.

A vád sze­rint a két szír és két iraki állam­pol­gár egy romá­ni­ai mene­kült­tá­bor­ból vonat­tal, majd taxi­val köze­lí­tet­te meg a magyar-román állam­ha­tárt. Majd 2019. decem­ber 25-én, este, érvé­nyes okmá­nyok nél­kül gya­log szök­tek át Magyar­or­szág­ra. A föld­raj­zi tar­tóz­ko­dá­si helyük­re vonat­ko­zó ada­to­kat inter­ne­tes alkal­ma­zá­son keresz­tül elküld­ték a szál­lí­tá­su­kat szer­ve­ző isme­ret­len sze­mély­nek, aki a későb­bi­ek­ben a vád­lot­tat a talál­ko­zá­si hely­re küld­te. A határ­ren­dé­szek a négy fér­fit még aznap este elfogták.

A vád­lott 2019. decem­ber 26-án a saját autó­já­val érke­zett Német­or­szág­ból Baga­mér­ba, hogy az ille­gá­lis határ­át­lé­pő sze­mé­lye­ket Német­or­szág­ba szál­lít­sa. A határ­ren­dé­szek a vád­lot­tal szem­ben decem­ber 25-én intézkedtek.

A vád­lott a négy ille­gá­lis határ­át­lé­pőt előbb Bécs­be, majd onnan Német­or­szág­ba ter­vez­te szál­lí­ta­ni, és köz­re­mű­kö­dé­sé­ért 1200 eurót kapott volna.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járásbíróságon.

A vád­irat­ban az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, továb­bá a vád­lott Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tá­sá­ra tett indít­ványt. Emel­lett a járá­si ügyész­ség a bün­te­té­sek konk­rét mér­té­ké­re is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén elis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.

A rend­őr­ség által készí­tett fény­ké­pek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-embercsempeszes-miatt-kell-felelnie-1