Főoldal » Hírek » Négy járőrautó érkezett az utcai garázdaság megfékezésére - VIDEÓVAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik az utcán bán­tot­ták egy­mást, erő­sza­kos cse­lek­mé­nyü­ket tér­fi­gye­lő kame­ra rögzítette.

A vád­irat sze­rint a két férfi 2020. május 9-én, Tata­bá­nyán csa­lá­di kör­ben alko­holt fogyasz­tott. Az egyik férfi ittas­sá­ga miatt össze­ve­szett roko­na­i­val, velük han­go­san vesze­ke­dett, majd a ház udva­rát elhagy­va test­vé­ré­nek az utcán leál­lí­tott segéd­mo­tor­ke­rék­pár­ját  a föld­re dön­töt­te. Ezt ész­lel­ve roko­nai kimen­tek a ház elé.

A roko­nok ezután az utcán foly­tat­ták a han­gos vesze­ke­dést, ennek során az ittas férfi vere­ke­dé­si szán­dék­kal sógo­rá­hoz pró­bált köze­lebb menni, de ezt a többi rokon meg­aka­dá­lyoz­ta. Ezután az ittas férfi ráta­po­sott a föl­dön fekvő segéd­mo­tor­ke­rék­pár­ra, mire test­vé­re ellök­dös­te őt a jármű közeléből.

Az ittas férfi ezután tovább­ra is táma­dó­lag köze­le­dett a sógo­rá­hoz, akit végül fejbe rúgott,  a meg­rú­gott férfi nem esett el és sérü­lést sem szenvedett.

Az ittas férfi a továb­bi  táma­dás­sal fel­ha­gyott, ami­kor ész­lel­te a jár­őr­au­tók érke­zé­sét. Ezt hasz­nál­ta ki a sógo­ra, aki ekkor  jobb kezé­vel ököl­lel egy alka­lom­mal olyan erő­vel ütöt­te meg az ittas fér­fit, hogy ettől a föld­re esett, de nem sérült meg.

A vád­irat­ban az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben az egyik fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tést, a másik fér­fi­val szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki.