Főoldal » Hírek » Négy nap, negyven sértett, ötmillió forint kár – rendőrségi fotókkal – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal az inter­ne­tes hir­de­tő­ket meg­ká­ro­sí­tó ukrán fér­fi­val szem­ben, aki az adat­ha­lá­szat­tal meg­szer­zett bankkártya-adatokkal deb­re­ce­ni bank­au­to­ma­ták­ból vette fel a meg­té­vesz­tett sér­tet­tek pénzét. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint az ukrán férfi 2022 feb­ru­ár­já­ban köl­tö­zött a csa­lád­já­val Cseh­or­szág­ba. Ott ismer­ke­dett meg a szin­tén ukrán fér­fi­val, aki közös­sé­gi és külön­bö­ző inter­ne­tes olda­lak­ra fel­töl­tött hir­de­té­sek­re jelent­ke­zett, de csak szín­lel­te a vásár­lá­si szán­dé­kát. A hir­de­tők­nek ugyan­is a szál­lí­tás lebo­nyo­lí­tá­sá­ra hivat­koz­va olyan adat­ha­lász leve­let kül­dött, ami futár­szol­gá­lat vagy bank olda­lá­hoz hason­lí­tó web­ol­dal­ra irá­nyí­tot­ta a hir­de­tő­ket. Eze­ken ők töb­bek között a bank­kár­tya ada­ta­i­kat is meg­ad­ták, amik­kel az elkö­ve­tők úgy éltek vissza, hogy azo­kat betáp­lál­ták a mobil­te­le­fo­nok fize­té­si fiók­já­ba és bank­au­to­ma­ták­ból a tele­fo­nok segít­sé­gé­vel, érin­tés­men­te­sen kész­pénzt vet­tek fel a sér­tet­tek számláiról.

Az ukrán férfi mun­kát aján­lott a vád­lott­nak, aki­nek az volt a fel­ada­ta, hogy egy hétre Deb­re­cen­be utaz­zon, és a kapott mobil­te­le­fo­nok­ra fel­tölt­se az elkö­ve­tők által meg­szer­zett és részé­re továb­bí­tott bankkártya-adatokat, majd bank­au­to­ma­ták­ból  külön­bö­ző pénz­össze­ge­ket vegyen fel. A vád­lott a fel­vett össze­gek 10 %-át fizet­ség­ként meg­tar­tot­ta, a többi 90%-ot pedig vir­tu­á­lis valu­ta auto­ma­tá­ba kel­lett befizetnie.

A férfi 2023. augusz­tus augusz­tus 13-a és 16-a között, négy napon keresz­tül 40 sér­tett bankkártya-adatait hasz­nál­va, össze­sen több mint ötmil­lió forin­tot vett fel külön­bö­ző deb­re­ce­ni ATM-ekből. Az elkö­ve­tő továb­bi nyolc sér­tett meg­szer­zett kár­tya­ada­ta­i­val is pró­bált össze­sen más­fél mil­lió forin­tot fel­ven­ni, ami meghiúsult. 

Több sér­tett is panaszt tett az auto­ma­tá­kat üze­mel­te­tő bank­nál. Mun­ka­tár­sa­ik az ese­tek kivizs­gá­lá­sa során fel­is­mer­ték a vád­lot­tat és érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get, akik a fér­fit az egyik auto­ma­tá­nál elfog­ták és őri­zet­be vették.

A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van, két továb­bi sze­mély fele­lős­sé­gét pedig külön bün­te­tő­el­já­rás­ban vizsgálják.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő fér­fit 40 rend­be­li infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel és pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­irat mér­té­kes indít­vány­ként azt tar­tal­maz­za, hogy a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság a vád­lott beis­me­ré­se ese­tén őt 2 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, 5 évre uta­sít­sa ki Magyar­or­szág terü­le­té­ről, továb­bá ren­del­jen el vele szem­ben vagyon­el­kob­zást, az elkö­ve­tés­hez hasz­nált mobil­te­le­fo­no­kat pedig koboz­za el.

A Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság által az elfo­gás során lefog­lalt pénz­ről készí­tett fotó itt tekint­he­tő meg: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/matrix-projekt/tobb-mint-5-millio-forintot-csaltak-ki