Főoldal » Archív » Negyedik bíróság elé állítása után börtönben a notórius tolvaj

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség egy hét alatt két­szer állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 41 éves, őri­zet­ben lévő kapos­vá­ri fér­fit, aki annak elle­né­re, hogy 2019 janu­ár­já­ban elkö­ve­tett lopá­sok miatt egy héten belül két­szer elzá­rás­ra ítél­te a bíró­ság, tovább­ra is bűnö­ző élet­mó­dot foly­ta­tott.

A vád­lott a leg­utób­bi elíté­lé­se után alig két hét­tel, 2019. feb­ru­ár 10-én ment be sze­szes italt lopni egy kapos­vá­ri nagy­áru­ház­ba, azon­ban annyi­ra ittas volt, hogy a kabát­já­ba rej­tett ita­lok közül ket­tőt is össze­tört, míg a har­ma­dik üveg italt egy dísz­ta­sak­ba cso­ma­gol­va pró­bál­ta meg kivin­ni az áru­ház­ból egy rúd kol­bász mel­lett.

A vád­lot­tat a kapos­vá­ri rend­őrök még a hely­szí­nen elfog­ták és őri­zet­be vet­ték, mely­nek tar­ta­ma alatt az ügyész­ség – immár egy hóna­pon belül har­mad­szor – bíró­ság elé állí­tot­ta a rovott múltú fér­fit. A bíró­ság ugyan a vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­tat, de újra elzá­rást sza­bott ki vele szem­ben annak elle­né­re, hogy az ügyész­ség ekkor már bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

A nem jog­erős elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sa miatt a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­re nem volt tör­vé­nyes lehe­tő­ség, ezért a bűnö­zés­ből élő vád­lott - a három­szo­ri elíté­lé­sén kívül - annak elle­né­re maradt sza­bad lábon, hogy a több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­nek minő­sül.

A vád­lot­tat végül 2019. feb­ru­ár 18-án fog­ták el újra a rend­őrök, mert ekkor 5.700,-Ft érté­kű whis­kyt lopott el egy másik kapos­vá­ri bolt­ból. Az őri­zet­be véte­le alatt az ügyész­ség ismét bíró­ság elé állí­tot­ta a fér­fit, és ekkor már - az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en - 1 év letöl­ten­dő bör­tönt sza­bott ki vele szem­ben a bíró­ság és elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát is.