Főoldal » Archív » Négyszer is ittasan vezetett 24 órán belül

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 44 éves, Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, akit a rend­őr­ség egy nap alatt négy­szer is ittas veze­té­sen ért.

A vád­lott 2018. janu­ár 27-én 23 óra körü­li idő­pont­ban, Balas­sa­gyar­mat lakott terü­le­tén ittas álla­pot­ban vezet­te a teher­gép­ko­csi­ját, ami­kor a rend­őrök köz­úti ellen­őr­zés alá von­ták. A vér­vé­telt köve­tő­en meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a koráb­ban elfo­gyasz­tott sze­szes ital­tól véré­ben az etilalkohol-koncentráció 2,56 gramm/liter volt, amely súlyos fokú alko­ho­los befo­lyá­solt­ság­nak felel meg. A rend­őrök bün­te­tő­el­já­rást kez­de­mé­nyez­tek ellene.

A vele szem­be­ni intéz­ke­dést köve­tő­en rövid időn belül a vád­lot­tat még három alka­lom­mal érték ittas veze­té­sen a rend­őrök, ugyan­is az elkö­ve­tő a rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra tör­tént elő­ál­lí­tá­sa­it köve­tő­en a köz­úti ellen­őr­zé­sek helyén hagyott teher­gép­ko­csi­hoz min­dig vissza­ment, majd azt ismét itta­san vezet­te.  A leg­utol­só tet­ten­érés­kor meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy az előző elő­ál­lí­tá­sát köve­tő idő­szak­ban továb­bi sze­szes italt is fogyasz­tott, mert ekkor a véralkohol-koncentrációja már 3,23 gramm/liter volt.

Az előző ese­te­ket köve­tő­en, alig egy hét eltel­té­vel a vád­lott ismé­tel­ten itta­san veze­tett, tet­ten­éré­se­kor az álta­la kifújt leve­gő alko­hol­kon­cent­rá­ci­ó­ja 1,24 milligramm/liter volt, amely köze­pes fokú alko­ho­los befo­lyá­solt­sá­got eredményezett.

A vád­lott már koráb­ban is állt bíró­ság előtt ittas veze­tés miatt, akkor a bíró­ság pénz­bün­te­tés­re ítél­te és a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től is eltil­tot­ta, azon­ban ez sem tar­tot­ta vissza őt az újabb ittas veze­tés­től. Az ügyész­ség emi­att vád­ira­tá­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, a köz­ügyek­től és a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tá­sát indítványozta.