Főoldal » Archív » Négytagú társaság támadt az intézkedő rendőrökre Mezőkövesd belvárosában

Cso­por­to­san elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség három fér­fi­val és egy nővel szemben

A vád­irat sze­rint két rend­őr 2017 novem­be­ré­ben az esti órák­ban érke­zett meg a Mező­kö­vesd bel­vá­ro­sá­ban lévő utcá­ba. Beje­len­tés alap­ján akar­tak intéz­ked­ni, mert e sze­rint egy férfi zak­la­tott, molesz­tált egy nőt. A hely­szí­nen három erő­sen ittas férfi tar­tóz­ko­dott, aki­ket a rend­őrök meg­pró­bál­tak iga­zol­tat­ni. Ennek a három férfi ellen­állt és trá­gár sza­vak­kal szi­dal­maz­ni kezd­ték az egyen­ru­há­so­kat. Egyi­kük meg­pró­bál­ta meg­üt­ni a rend­őrt, aki kéz­zel kivéd­te az ütést, de ekkor a másik két férfi ráug­rott és a föld­re akar­ták teper­ni. Jár­őr­tár­sa könny­gáz­zal pró­bál­ta meg­fé­kez­ni a táma­dó­kat, akik azon­ban csak idő­le­ge­sen hagy­tak fel az erőszakkal.

A rend­őrök az egyik fér­fit akar­ták épp meg­bi­lin­csel­ni, ami­kor a hely­szín­re érke­zett az élet­tár­sa. A nő han­go­san szid­ta a rend­őrö­ket, meg­pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni az intéz­ke­dést, a rend­őrö­ket ruhá­juk­nál fogva rán­gat­ta. A jár­őrök már éppen a gép­ko­csi­ba ültet­ték volna a meg­bi­lin­cselt fér­fit, ami­kor a két másik férfi ismét a rend­őrök­re támadt, őket meg­pró­bál­ta ellök­ni és tár­su­kat kiszabadítani.

Végül sike­rült meg­fé­kez­ni a támadókat.

A koráb­ban több­ször bün­te­tett három fér­fi­val szem­ben, akik test­vé­rek, az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tést, köz­ügyek­től eltil­tást, a nővel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tönt indítványozott.

A fér­fi­ak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják a tár­gya­lás kitűzését.