Főoldal » Archív » Negyven millió forintnál is több korrupciós pénzt tett el – vádat emelt a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a sze­ge­di fér­fi­val szem­ben, aki 2009. és 2016. augusz­tu­sa között egy csong­rá­di szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­ság műsza­ki és ter­me­lé­si igaz­ga­tó­ja­ként mint­egy 40 mil­lió forint jog­ta­lan előny­höz jutott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott fel­ada­tai közé tar­to­zott, töb­bek között, a cég beszer­zé­si tevé­keny­sé­gé­nek irá­nyí­tá­sa, ellen­őr­zé­se és az abban való aktív rész­vé­tel, mellyel össze­füg­gés­ben önál­ló­an iga­zol­ta a beér­ke­ző áru minő­sé­gét és a szám­lák kifizethetőségét.

A vád­lott mun­ka­szer­ző­dé­se tar­tal­maz­ta azt, hogy a mun­ka­kö­ré­vel össze­füg­gő tevé­keny­sé­ge során nem fogad­hat el olyan aján­dé­kot, jut­ta­tást vagy előnyt, amely alkal­mas lehet dön­té­sé­nek befo­lyá­so­lá­sá­ra, vagy ilyen befo­lyá­so­lás lát­sza­tá­nak kel­té­sé­re. A vád­lott volt az, aki műsza­ki és ter­me­lé­si igaz­ga­tó­ként kiszá­mol­ta és leve­zet­te, hogy a cég szá­má­ra a külső gaz­da­sá­gi part­ner­rel végez­te­tett fes­tés négy­zet­mé­ter ára mennyi­vel ked­ve­zőbb, mint­ha azt saját mun­ká­ban végez­nék el.  Ezen kimu­ta­tá­sok alap­ján hozta meg a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság ügy­ve­ze­tő­je a külső part­ner­rel tör­té­nő szer­ző­dés­kö­tés­ről szóló döntést.

Így lett a cég beszál­lí­tó­ja az un. bér­fes­té­si mun­ká­la­tok során az a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság, amely­nek ügy­ve­ze­tő­jé­től a vád­lott heti két-három alka­lom­mal Sze­ge­den, a bér­fes­té­si mun­kák négy­zet­mé­te­re után 100.-Ft-ot vett át saját maga részé­re. Mind­ezek alap­ján a 2009-től kez­dő­dő idő­szak­ban – közel hét év alatt – a vád­lott a több száz­ezer négy­zet­mé­ter bér­fes­té­si munka után mint­egy 41 mil­lió forint jog­ta­lan előny­höz jutott, mint az őt fog­lal­koz­ta­tó gaz­da­sá­gi tár­sa­ság önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult munkavállalója.

A főügyész­ség a vád­lot­tat foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en, önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult sze­mély által elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.