Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Néhány tízezer forint volt a hatósági állatorvosok tarifája – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a ható­sá­gi állat­or­vo­sok meg­vesz­te­ge­té­se miatt indult bün­te­tő­ügy­ben a bíró­ság íté­le­te elle­ni ügyé­szi fel­leb­be­zést kisebb módo­sí­tá­sok­kal fenntartotta.

A pécsi és szi­get­vá­ri ható­sá­gi állat­or­vo­sok fel­ada­ta volt a nem­zet­kö­zi for­ga­lom­ba kerü­lő álla­tok jog­sza­bály­ban elő­írt ellen­őr­zé­se és a kivi­tel­hez szük­sé­ges állat­egész­ség­ügyi bizo­nyít­vá­nyok kiál­lí­tá­sa. Az állat­nagy­ke­res­ke­dő vád­lot­tak a tenyész­tők­től fel­vá­sá­rolt kutya­köly­kö­ket szál­lít­tat­ták több euró­pai ország­ba. Az ügy­le­tek lebo­nyo­lí­tá­sá­hoz a szük­sé­ges bizo­nyít­vá­nyo­kat az állat­or­vo­sok állí­tot­ták ki úgy, hogy a sze­mé­lyes hely­szí­ni vizs­gá­lat tényét iga­zol­ták akkor is, ha arra nem került sor. A bizo­nyít­vá­nyo­kat pénz­fi­ze­tés elle­né­ben, ellen­őr­zés nél­kül, a tár­sa­ik által elő­adott ada­tok­kal állí­tot­ták ki. A tari­fa okira­ton­ként 10-20.000 forint volt.

A Pécsi Tör­vény­szék két vád­lot­tat foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te, hiva­ta­los sze­mély által elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt 3 év 6 hónap, illet­ve 2 év sza­bad­ság­vesz­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, vala­mint 5 és 3 év ható­sá­gi állat­or­vo­si fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­ra és pénz­bün­te­tés­re ítél­te. Két elkö­ve­tőt foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re és pénz­bün­te­tés­re ítélt. A bíró­ság egy vád­lot­tat felmentett.

Az íté­let ellen az ügyész a vád­lot­tak ter­hé­re rész­ben a bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sá­ért, rész­ben súlyo­sí­tá­sért, a vád­lot­tak és védő­ik fel­men­té­sért és eny­hí­té­sért fellebbeztek.

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést kisebb módo­sí­tá­sok­kal – két vád­lott ese­té­ben súlyo­sí­tás, a fel­men­tett elkö­ve­tő­nél bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sa és bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben – fenntartotta.