Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Neki a templom sem szent, vádemelés a perselytolvajjal szemben - videóval - a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy vár­me­gyei tele­pü­lés temp­lo­má­nak ado­mány­gyűj­tő­i­ből lopott idén tavasszal.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2024. ápri­lis 15-én és 17-én azért jelent meg a temp­lom­ban, hogy az ott kihe­lye­zett per­se­lyek­ből a bedo­bott pénzt ellop­ja. Egy fából fara­gott ado­mány­gyűj­tő ládi­ká­ra koráb­ban egy saját laka­tot is fel­tett, így annak kul­csá­val azt mind­két napon könnyű­szer­rel ki tudta nyit­ni. Emel­lett kéz­zel, illet­ve esz­kö­zök­kel fesze­get­ve a temp­lom­ban talál­ha­tó továb­bi per­se­lye­ket is meg­pró­bál­ta kifosztani.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás­sal vádolja.

Bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fel­vé­te­len a saját lakat­tal lezárt per­sely kinyi­tá­sa, vala­mint egy másik ado­mány­gyűj­tő fűrész­lap­pal való fel­tö­ré­sé­nek kísér­le­te látható: