Főoldal » Hírek » Baleset lett a szabálytalan kanyarodás vége – videóval – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség köz­ve­tí­tői eljá­rás cél­já­ból fel­füg­gesz­tet­te az eljá­rást azzal a fér­fi­val szem­ben, aki­nek gon­dat­lan sza­bály­sze­gé­se miatt egy moto­ros súlyo­san megsérült. 

Az Egri Járá­si Ügyész­ség hatá­ro­za­ta sze­rint az autó veze­tő­je 2023 júni­u­sá­ban Heves felől haladt autó­já­val Boco­nád felé, ami­kor egy keresz­te­ző­dés­ben balra akart kanya­rod­ni.  A sér­tett moto­ros az autós­sal ellen­té­tes irány­ból érke­zett a meg­en­ge­dett sebes­ség­ha­tá­ron belül. A gya­nú­sí­tott a kanya­ro­dás­ra fel­ké­szül­ve folya­ma­to­san las­sí­tott, de nem ész­lel­te a vele szem­ben sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő és egye­ne­sen tovább­ha­lad­ni szán­dé­ko­zó motor­ke­rék­pá­rost, ezért összeütköztek.

A bal­eset­ben a sér­tett nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az érin­tet­tek a val­lo­má­sa­ik során kér­ték az ügy köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra uta­lá­sát és mivel annak min­den továb­bi jog­sza­bá­lyi fel­té­te­le is fenn­állt, ezért az Egri Járá­si Ügyész­ség hatá­ro­za­tá­ban az eljá­rás hat hónap­ra  fel­füg­gesz­té­se mel­lett elren­del­te azt. 

A köz­ve­tí­tői eljá­rá­sok­ról bőveb­ben az aláb­bi lin­ke­ken talál­ha­tó információ:

https://ugyeszseg.hu/mennyi-a-bun-ara-a-kozvetitoi-eljarasrol/

https://ugyeszseg.hu/jogodban-all-tudni-a-kozvetitoi-eljarasrol-kozlekedesi-buncselekmenyeknel/

A vide­ón a bal­ese­tet meg­elő­ző pil­la­na­tok láthatók.