Főoldal » Hírek » Nem adott elsőbbséget a vétkes sofőr - FOTÓKKAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a komá­ro­mi nővel szem­ben, aki nem adott elsőbb­sé­get a védett úton hala­dó sze­mély­gép­ko­csi­nak, emi­att ütköz­tek, és a vét­len sofőr sérült meg.

A vád­irat sze­rint a nő 2020. júli­us 14-én a cseh fel­ség­jel­zé­sű sze­mély­gép­ko­csi­val Komá­rom lakott terü­le­tén, a Vásár­tér utcá­ban Tata irá­nyá­ból Győr felé közlekedett.

A gon­dat­lan sofőr egy keresz­te­ző­dé­sé­hez érve az „Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” jel­ző­táb­la uta­sí­tá­sa elle­né­re nem biz­to­sí­tott tovább­ha­la­dá­si elsőbb­sé­get a vád­lott hala­dá­si irá­nyát tekint­ve jobbról-balra a Mocsai utcá­ban érke­ző sze­mély­gép­ko­csi részé­re. A nő a keresz­te­ző­dés­be las­sí­tást köve­tő­en haj­tott be, és a jármű jobb első részé­vel a sér­tett által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi bal első részé­nek ütközött.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a sér­tett sze­mély­gép­ko­csi­ja az úttest­ről lesod­ró­dott, a köz­úti jel­ző­táb­lá­nak csa­pó­dott, majd az úttest mel­let­ti árok­ban állt meg.

A vét­len sofőr a bal­eset­ben több­szö­rös bor­da­tö­rést, nyak­rán­du­lást, vala­mint a lábán hám­fosz­tás­sal és zúzó­dás­sal járó sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A vét­kes sofőr nem sérült meg.

A komá­ro­mi rend­őr­ség nyo­mo­zá­sát köve­tő­en benyúj­tott vád­irat­ban az ügyész­ség a  indít­vá­nyoz­ta, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a nővel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást szab­jon ki.

A fotók a hely­szí­ne­lés­kor készültek.