Főoldal » Hírek » Nem adott elsőbbséget, majd segítséget sem nyújtott a gyermeknek - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a télen elmu­lasz­tott segít­sé­get nyúj­ta­ni a jár­mű­vé­nek ütkö­ző iskolásnak.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. feb­ru­ár 28-án a reg­ge­li órák­ban Csong­rád bel­vá­ro­sá­ban köz­le­ke­dett a kis­te­her­au­tó­já­val. Itt egy for­gal­mas útke­resz­te­ző­dés­ben az elfor­du­lás érde­ké­ben las­sí­tott, és elen­ged­te a kerék­pár­úton hala­dó­kat. Figyel­met­len­ség­ből azon­ban nem vette észre, hogy utá­nuk még egy kerék­pá­ros jobb­ról érke­zik. A gyer­mek az ütkö­zést nem tudta elke­rül­ni, és neki­haj­tott a teher­au­tó első ajta­já­nak, mely­nek során a bicik­li­je kor­má­nya is elde­for­má­ló­dott. A vád­lott ezután kiszállt ugyan jár­mű­vé­ből és meg­kér­dez­te a síró és a hasát fáj­la­ló sér­tet­től, hogy hívjon-e segít­sé­get, de mikor ő ezt eluta­sí­tot­ta, vissza­ült és tovább hajtott.

A gyer­mek az isko­lá­ba érkez­ve hívta fel édes­any­ját, aki az eset­ről érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett­nek könnyű sérü­lé­sei keletkeztek.

A bal­ese­tért a fele­lős­ség a vád­lot­tat ter­he­li, mivel nem adott elsőbb­sé­get a védett kerék­pár­úton hala­dó sér­tett­nek, majd anél­kül haladt tovább, hogy a tőle elvár­ha­tó segít­sé­get nyúj­tot­ta, illet­ve a rend­őr­sé­get a bal­eset­ről érte­sí­tet­te volna.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Csong­rá­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Az eset­tel össze­füg­gés­ben a rend­őr­ség készí­tett képfelvételeket.