Főoldal » Hírek » Nem akart fizetni, kifosztották - a Pest Megyei Főügyészség mai sajtóközleménye

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő és két férfi ellen, akik meg­kö­töz­ték, bán­tal­maz­ták majd kifosz­tot­ták a nő fizet­ni nem akaró ügyfelét.

A vád­irat sze­rint a fér­fi­ak fél­test­vé­rek és egyi­kük élet­tár­sa a női elkö­ve­tő, aki pros­ti­tú­ci­ós cse­lek­ményt végzett.

2021 júli­us végén, a her­ná­di vas­út­ál­lo­má­son vet­ték fel autó­juk­ba a tizen­nyol­ca­dik élet­évét még be nem töl­tött sér­tett fiút. A sér­tett kábí­tó­szert akart tőlük venni, illet­ve sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást akart igény­be venni a nőtől. Együtt elau­tóz­tak az elkö­ve­tők lakó­he­lyé­re, ahol a sér­tett meg­kap­ta a kért szol­gál­ta­tást. Ezután közöl­te, hogy nem tudja azt kifizetni.

Az elkö­ve­tők dühbe gurul­tak és meg­kö­töz­ték a fiút. Ezt köve­tő­en több ízben kéz­zel illet­ve külön­bö­ző esz­kö­zök­kel meg­ütöt­ték és folya­ma­to­san éle­té­nek kiol­tá­sá­val fenye­get­ték. Ennek úgy adtak nyo­ma­té­kot, hogy egy moto­ros lánc­fű­részt is bein­dí­tot­tak a teste mel­lett. Eköz­ben egyi­kük átku­tat­ta a ruhá­za­tát és az abban talál­ha­tó összes érté­ket, így mobil­te­le­fon­ját, oko­sórá­ját, pénz­tár­cá­ját is elvette.

A haj­na­li órák­ban magá­ra hagy­ták a sér­tet­tet annyi időre, hogy sike­rült kiol­doz­nia magát és elme­ne­kült. Az elkö­ve­tők ezt ész­re­vet­ték és üldöz­ni kezd­ték autó­val, még egy par­ko­ló jár­mű­nek is neki­üt­köz­tek köz­ben. A fiú­nak végül sike­rült beug­ra­nia egy ingat­lan­ra, ahol érte­sí­tet­ték a rendőrséget.

Az elkö­ve­tők ellen minő­sí­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se, cso­por­to­san elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­te és aljas indok­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Daba­si Járá­si Ügyészség.