Főoldal » Hírek » Nem akart jegyet venni, majd megütötte a villamos vezetőt – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tavaly júli­us­ban fel­szó­lí­tás elle­né­re sem vett jegyet, majd meg­ütöt­te a vil­la­mos vezetőt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott tavaly júli­us 10. nap­ján, 10 óra­kor szállt fel a sze­ge­di vil­la­mos­ra jegy nél­kül. A vil­la­mos veze­tő fel­szó­lí­tot­ta a gya­nú­sí­tot­tat, hogy vegyen jegyet, vagy száll­jon le. A férfi nem rea­gált, ezért a sér­tett meg­is­mé­tel­te kéré­sét, mely­re az elkö­ve­tő vála­szul ököl­lel, nagy erő­vel fejen ütöt­te. A férfi  ezt köve­tő­en elsza­ladt, míg a sér­tet­tet szé­dü­lés miatt men­tő­vel kór­ház­ba szállították.

A férfi a vil­la­mos veze­tő­nek 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket okozott.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. A vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben 1 év 8 hónap sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, amennyi­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűnös­sé­gét beis­me­ri, és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.