Főoldal » Hírek » Nem akart lebukni az ATM-nél – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen csa­lás bűn­tet­te miatt, aki férfi isme­rő­se lányá­nak bank­kár­tyás kész­pénz fel­vé­te­le során meg­tud­ta a PIN-kódot, a bank­kár­tyát elvet­te, és egy isme­ret­len férfi segít­sé­gé­vel felhasználta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. feb­ru­ár köze­pén, dél­után, egy férfi isme­rő­se mis­kol­ci laká­sá­ban tar­tóz­ko­dott, közö­sen ita­loz­tak, majd a fér­fi­től 20.000 forin­tot köl­csön­kért. A férfi a lányát kérte meg arra, hogy men­jen el egy köze­li ATM-hez, és a bank­kár­tyá­já­ról vegyen fel 30.000 forin­tot. A vád­lott elkí­sér­te a nőt, az auto­ma­tá­nál végig meg­fi­gyel­te a kész­pénz­fel­vé­tel folya­ma­tát és meg­je­gyez­te a PIN-kódot.

Ami­kor vissza­men­tek a lakás­ba a vád­lott az elő­szo­ba szek­rény­re letett bank­kár­tyát magá­hoz vette, távo­zott, egy pos­tá­hoz ment. Pénzt akart sze­rez­ni, de el akar­ta kerül­ni, hogy a bank­kár­tyá­val lebuk­jon, ezért az épü­let előtt meg­szó­lí­tott egy isme­ret­len sze­mély­azo­nos­sá­gú fér­fit és meg­kér­te, hogy vegyen fel neki 215.000 forin­tot. A férfi bement a pos­tá­ra, az egyik pos­tai ügy­in­té­ző­nél műkö­dő ter­mi­nál­ról a bank­kár­tyát hasz­nál­va a vád­lott által közölt PIN-kód beírá­sá­val fel­vet­te a pénzt. A tel­jes össze­get átad­ta a vád­lott­nak, aki 115.000 forin­tot vissza­adott neki, míg 100.000 forin­tot meg­tar­tott, amit később elköltött.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű külö­nös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben bör­tön bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.