Főoldal » Archív » Nem akart megjelenni a bíróságon, ezért igazolásokat hamisított magának

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 41 éves Nóg­rád megyei nővel szem­ben, aki hamis orvo­si iga­zo­lá­sok­kal pró­bál­ta kimen­ti hiány­zá­sát a bíróságon. 

 A vád­lott a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­sá­gon elle­ne folya­mat­ban lévő ügy­ben eljut­ta­tott egy iga­zo­lá­si kérel­met a bíró­ság­hoz, amellyel azt akar­ta bizo­nyí­ta­ni, hogy a 2016. októ­ber 26-ra kitű­zött tár­gya­lá­son azért nem jelent meg, mert sze­mé­sze­ti szak­ren­de­lé­sen volt. A kére­lem mellé becsa­tolt egy hamis, saját maga készí­tet­te ambu­láns keze­lő­la­pot is. A hamis okirat bíró­sá­gon tör­té­nő fel­hasz­ná­lá­sá­val akar­ta mulasz­tá­sát iga­zol­ni és az iga­zo­lat­lan mulasz­tás jog­kö­vet­kez­mé­nye­it elkerülni.

A vád­lott ezután a 2017. janu­ár 6-ra kitű­zött tár­gya­lá­son sem jelent meg. Ekkor pos­tai úton egy újabb iga­zo­lást kül­dött a bíró­ság­ra, mely sze­rint a kitű­zött tár­gya­lás­ra azért nem tudott elmen­ni, mert a gyön­gyö­si kór­ház­ban fek­vő­be­teg ellá­tás­ban része­sült. A kére­lem mellé becsa­tolt egy iga­zo­lást is a kór­há­zi fek­vő­be­teg ellá­tás­ról. A kére­lem kap­csán a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság meg­ke­res­te a kór­há­zat, amely vála­szá­ban közöl­te, hogy az iga­zo­lá­son fel­tün­te­tett nevű orvos náluk nem dol­go­zik, és nyil­ván­tar­tá­suk sze­rint a nő sem­mi­fé­le orvo­si vizs­gá­la­ton nem jelent meg intézményükben.

A nő ezek után elis­mer­te, hogy a becsa­tolt iga­zo­lást nem a kór­ház állí­tot­ta ki, hanem ő maga készí­tet­te. A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség az okirat­ha­mi­sí­tás miatt elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vád­ira­tá­ban, mely­nek tar­ta­ma öt nap­tól kilenc­ven napig terjedhet.