Főoldal » Hírek » Nem akarta megújítani a jogosítványát, ezért megfenyegette a háziorvost - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint több más bűn­cse­lek­mény mel­lett élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te a háziorvosát. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. augusz­tus 3. nap­ján a déli órák­ban, ittas álla­pot­ban talál­ko­zott az egyik megye­be­li falu köz­pont­já­ban lévő bolt­ban a házi­or­vo­sá­val. A vád­lott meg­kér­te az orvost arra, hogy állít­son ki részé­re gép­jár­mű­ve­ze­tői enge­dély meg­újí­tá­sá­hoz szük­sé­ges egész­ség­ügyi alkal­mas­sá­gi nyi­lat­ko­za­tot. Az orvos közöl­te a vád­lot­tal, hogy a kéré­sét nem tudja tel­je­sí­te­ni, mivel olyan szakorvo­si keze­lés alatt áll, amely a nyi­lat­ko­zat kiál­lí­tá­sá­nak aka­dá­lyát képe­zi. Ekkor a vád­lott ordi­bál­ni kez­dett a sér­tet­tel, és több alka­lom­mal megfe­nye­get­te azzal, hogy meg­öli, amennyi­ben nem állít­ja ki részé­re a kért igazolást.

Az ittas vád­lott 2018. októ­ber 20-án, késő dél­után, rug­dos­ta a szom­széd falu dohány­bolt­ja előt­ti kerék­pár­tá­ro­ló­ban levő bicik­li­ket. A kerék­pár­tá­ro­ló előt­ti padon ült egy idős­ko­rú férfi és egy nő, aki­nek a sörét a vád­lott szét­lo­csol­ta, majd őt egy alka­lom­mal lefe­jel­te és a kerék­pár­tá­ro­ló­hoz lökte. Az idős korá­nál, ille­tő­leg a beteg­sé­gei és moz­gás­szer­vi álla­po­ta miatt a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes férfi a nő védel­mé­re kelt, de a vád­lott őt is ököl­lel, nagy erő­vel arcon ütöt­te több alkalommal.

A vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a nő nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket, míg a férfi nyolc napon túl, mint­egy négy hét alatt gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál, ille­tő­leg fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te, sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Makói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.