Főoldal » Hírek » Nem akarták továbbvinni, ezért betörte a szélvédőt – fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki dühé­ben betör­te annak az autó­nak a szél­vé­dő­jét, ami­vel haza akar­ták szállítani.

A 30 éves férfi 2021 júli­u­sá­ban egy falu­na­pon nagyobb mennyi­sé­gű alko­hol elfo­gyasz­tá­sát köve­tő­en össze­ve­szett az élet­tár­sá­val, aki­vel később gya­log indul­tak el a több kilo­mé­ter­re lévő lakó­he­lyük­re. Ezt ész­lel­ve a nő test­vé­re fel­aján­lot­ta a vád­lott­nak és az élet­tár­sá­nak, hogy autó­val haza­vi­szi őket, azon­ban a férfi a kocsi­ban tovább vitá­zott a nővel, és őt meg is akar­ta ütni.

A vád­lott visel­ke­dé­sé­re tekin­tet­tel a sofőr végül az út szé­lé­re húzód­va meg­állt, majd fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy száll­jon ki az autó­ból, mivel őt nem haj­lan­dó tovább szál­lí­ta­ni. Az ittas férfi ettől rend­kí­vül indu­la­tos­sá vált, és a kezé­ben lévő sörös­üve­get a gép­jár­mű szél­vé­dő­jé­hez vágta, ami­től az „pók­há­lós­ra” törött.

A Bar­csi Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló kez­de­mé­nye­zés­sel köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a bíró­ság egy­út­tal köte­lez­ze a vád­lot­tat az álta­la oko­zott 72.300 forint kár meg­té­rí­té­sé­re is.

A fény­ké­pet a sér­tett készítette.