Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Nem állt odébb inkább ütött – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen minő­sí­tett testi sér­tés bűn­tet­te miatt, aki az utcán nem adott helyet az idős fér­fi­nak, hanem szi­dal­maz­ta és megütötte.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. júni­us köze­pén, dél­után, Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban tar­tóz­ko­dott férfi tár­sa­ság­gal a jár­dán beszél­get­ve. Gya­lo­golt a 76 éves férfi, aki ész­lel­te, hogy a fér­fi­ak a járda tel­jes szé­les­sé­gét elfog­lal­ják, ezért oda­szólt a vád­lott­nak, hogy ő annyit meg­ér­de­mel­ne, a vád­lott odébb áll­hat­na, hogy elfér­jen. Az elkö­ve­tő azt vála­szol­ta, hogy tűn­jön el onnan. Ezt a sér­tett sérel­mez­te, ezért közöt­tük szó­vál­tás ala­kult ki. A sér­tett tovább sétált, azon­ban ami­kor egy útke­resz­te­ző­dés­hez ért, a férfi utána sza­ladt, és ököl­lel az arcán meg­ütöt­te, miköz­ben fele­lős­ség­re vonta, hogy beszólt neki.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket elszen­ve­dő sér­tett, idős kora, beteg­sé­gei, ezek­ből eredő gyen­ge fizi­ká­lis álla­po­ta követ­kez­té­ben önvé­de­lem­re kép­te­len sze­mély­nek minősül.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést indítványozott.