Főoldal » Archív » Nem állta ki a próbát - lopott és ittasan vezetett

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­le, lopás és ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt vádat emelt egy kis­kun­maj­sai fér­fi­val szem­ben, aki fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­se alatt egyik szom­széd­já­tól libá­kat lopott, míg másik szom­széd­já­nak itta­san a teher­au­tó­ját kötöt­te el.

A vád sze­rint a huszon­hét éves férfi rövid­del azután, hogy őt a bíró­ság jármű önké­nyes elvé­te­le, ittas jár­mű­ve­ze­tés és kifosz­tás miatt pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, 2019. szep­tem­ber 30-án egy kis­kun­maj­sai házba bemá­szott és a mobil­te­le­fon­já­val vilá­gít­va érté­kek után kuta­tott. A tulaj­do­nos azon­ban idő­köz­ben haza­ér­ke­zett, mire a vád­lott a mobil­te­le­fon­ját is hát­ra­hagy­va elmenekült.

2019.október 19-én este a vád­lott itta­san a laká­sa kör­nyé­kén csa­var­gott, ami­kor egy köze­li tanya előtt fel­fe­dez­te a nyi­tott teher­gép­ko­csit, amely­ben az indí­tó­kulcs is benne volt. A vád­lott a jár­mű­be beült és elhaj­tott. Egé­szen Hód­me­ző­vá­sár­he­lyig jutott, ott a rend­őrök iga­zol­tat­ták, ittas­sá­ga miatt elő­ál­lí­tot­ták és az addig­ra már körö­zött jár­mű­vet lefoglalták.

2019.október 26-án este a vád­lott bemá­szott a tanyá­já­val szom­szé­dos liba­ne­ve­lő telep­re, ahol azért, hogy a tet­ten­érést elke­rül­je, az udvart meg­vi­lá­gí­tó lám­pát meg­ron­gál­ta. Ezután a férfi 53 libát vitt el, amellyel össze­sen 193 ezer forint kárt oko­zott szom­széd­já­nak. A tol­vaj a lopott szár­nya­sok közül hetet még a tele­pen elpusz­tí­tott és a kerí­tés mel­lett hagyott. Miu­tán a sér­tett a lopást fel­fe­dez­te, követ­ke­ző este már les­ben állt. A vád­lott söté­te­dés után a kerí­té­sen bemá­szott és ismét meg­je­lent a tele­pen, de ami­kor a szom­széd­ja tet­ten érte, elme­ne­kült. A sér­tett a kára meg­té­rí­té­se érde­ké­ben pol­gá­ri jogi igényt jelen­tett be.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit lopás és jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­té­vel, vala­mint ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. Ezért vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, továb­bá azt, hogy a koráb­bi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­se vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el a bíró­ság. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.