Főoldal » Hírek » Nem békült a nő, ezért verte meg a férfi - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 18 éves férfi testi sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt, aki élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt, azon­ban agresszív maga­tar­tá­sa miatt a párja sza­kí­tott vele. A vád­lott ezt nem tudta fel­dol­goz­ni, a nőt a nyílt utcán ököl­lel ütöt­te, más alka­lom­mal békü­lé­si kísér­let során, 8 napon túli gyógy­tar­ta­mú sérü­lé­se­ket oko­zott neki.

A vád­irat sze­rint a férfi egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt, azon­ban agresszív maga­tar­tá­sa miatt élet­tár­sa 2022 nya­rán vég­leg sza­kí­tott vele és elköl­tö­zött. Az elkö­ve­tő ezt nem tudta fel­dol­goz­ni, még élet­tár­si kap­cso­la­tuk fenn­ál­lá­sa­kor is több­ször bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet ott­ho­nuk­ban, ille­tő­leg a tele­pü­lé­sen a nyílt utcán is ököl­lel meg­ütöt­te. Augusz­tus végén fel­ke­res­te volt pár­ját békü­lé­si cél­lal, aki eluta­sí­tot­ta. A férfi ekkor több­ször ököl­lel arcon ütöt­te, majd a föld­re került nőt test­szer­te meg­rúg­ta. A sér­tett 8 napon túli gyógy­tar­ta­mú szárkapocscsont-törés sérü­lést szen­ve­dett.

A vád­lott két nap­pal később az utcán össze­ta­lál­ko­zott a sér­tet­tel, ismét ököl­lel arcon ütöt­te, majd ami­kor a nő a föld­re esett, több­ször olyan erő­vel meg­rúg­ta, hogy a sér­tett már nem tudott fel­áll­ni. A férfi vette ölbe és elvit­te a saját szü­lei lakó­há­zá­hoz. A bán­tal­ma­zás során a sér­tett mell­kas és az arc zúzó­dá­sos sérü­lé­se­it, vala­mint 8 napon túli gyógy­tar­ta­mú bor­da­tö­rést szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű - más ügy­ben kisza­bott javí­tó­in­té­ze­ti neve­lé­sét töltő - vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.