Főoldal » Archív » Nem csak a templomi perselyt fosztogatta, de még a facsemeték mellől is ellopta a karót egy férfi Egerben

Tavaly ősz óta üzlet­sze­rű­en köve­tett el vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket Eger­ben az a rossz anya­gi körül­mé­nyek között élő, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű 55 éves férfi, aki­vel szem­ben most az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt.

Az egri Dobó tér lát­vá­nyos­sá­ga a mino­ri­ták temp­lo­ma, ahová a vád­lott rend­sze­re­sen járt tavaly novem­ber­től, lopá­si cél­lal. A férfi az ado­má­nyok szá­má­ra kihe­lye­zett per­se­lye­ket fosz­to­gat­ta oly módon, hogy - miu­tán elem­lám­pá­val azok­ba bele­vi­lá­gí­tott - vékony faha­sá­bok­ra ragasz­tott rágó­gu­mi segít­sé­gé­vel kiemel­te belő­lük a papír­pén­ze­ket. Novem­ber 20-án e tekin­tet­ben ugyan nem járt siker­rel, de ész­re­vet­te, hogy egy hölgy éppen kimegy a sek­res­tyé­ből, mely­nek nyit­va hagyott ajta­ján így be tudott sur­ran­ni, majd a helyi­ség­ből eltu­laj­do­ní­tott egy tás­kát, benne - egye­bek mel­lett - rózsa­fü­zér­rel és ima­könyv­vel. A vád­lott és a temp­lom­ra fel­vi­gyá­zó sér­tett a férfi jelen­lé­te miatt már koráb­ban is folya­ma­tos konf­lik­tus­ban állt egy­más­sal, mely­nek során az elkö­ve­tő több­ször meg­fe­nye­get­te a sek­res­tyést, hogy akár a rend­őrök szeme lát­tá­ra is meg fogja verni, vagy „fel­da­ra­bol­ja”.

A kerék­pár­lo­pás­ban is vét­kes férfi tavaly, az ősz beáll­tá­val min­den lehet­sé­ges módon - nem egy­szer jog­el­le­ne­sen - meg­pró­bált téli­re tüze­lőt gyűj­te­ni magá­nak. Ennek során isme­ret­len tár­sá­val együtt több­ször elment egy volt isko­la­épü­let­hez, ahol a Lét­mi­ni­mum Alatt Élők Tár­sa­sá­ga hasz­nált búto­ro­kat tárolt. Itt a beszö­gelt bejá­ra­ti ajtót  fel­fe­szí­tet­ték, és a rak­tár­he­lyi­ség­ből  könyv­szek­ré­nye­ket, pol­co­kat, vala­mint író­asz­ta­lo­kat tulaj­do­ní­tot­tak el, melye­ket hely­ben fel­ap­rí­tot­tak. Decem­ber­ben egy csa­lá­di ház udva­rá­ról gril­le­zés­hez hasz­nált kemény­fát, egy janu­á­ri éjsza­kán pedig a megye­szék­hely piac­te­ré­ről a növen­dék facse­me­té­ket meg­tá­masz­tó karó­kat kísé­relt meg eltu­laj­do­ní­ta­ni a vád­lott, akit ez alka­lom­mal a rend­őr­ség őri­zet­be vett.

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fit - mint külö­nös és több­szö­rös vissza­esőt - több­rend­be­li lopás vét­sé­gé­vel, lopás bűn­tet­té­vel, vala­mint zak­la­tás vét­sé­gé­vel vádol­ja.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést szab­jon ki a vád­lot­tal szem­ben, emel­lett tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint köte­lez­ze a sér­tet­tek­nek oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re is.