Főoldal » Hírek » Nem elégedett meg a kapott ötszáz forinttal, ezért kirabolta - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy 19 éves fér­fi­val szem­ben.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. szep­tem­ber 26-án, késő este, vil­la­mo­son utaz­va figyelt fel egy ittas álla­pot­ban lévő fér­fi­ra, akit követ­ni kez­dett miu­tán az leszállt. A vád­lott a meg­ál­ló­ban meg­szó­lí­tot­ta sér­tet­tet, aki ezt figyel­men kívül hagy­ta és fel­szállt az érke­ző követ­ke­ző járat­ra, azon­ban a vád­lott oda is követ­te.

Mikor a sér­tett a lakó­he­lyé­nek köze­lé­ben ismét leszállt a jár­mű­ről, a vád­lott utána ment, újra meg­szó­lí­tot­ta és pénzt kért tőle. A sér­tett csak azért, hogy sza­ba­dul­jon az őt folya­ma­to­san köve­tő vád­lot­tól, önként átadott neki 500 Ft-ot, majd foly­tat­ta útját a laká­sa felé. A vád­lott azon­ban a pénz átvé­te­le során ész­re­vet­te, hogy a sér­tett pénz­tár­cá­já­ban több pénz is van, ezért annak meg­szer­zé­se érde­ké­ben meg­tá­mad­ta a fér­fit.

A vád­lott a sér­tet­tet hátul­ról lerán­tot­ta a föld­re és a zse­bé­ből kivet­te a pénz­tár­cá­ját a benne lévő 15.000 forint kész­pénz­zel, a sér­tett sze­mé­lyes okira­ta­i­val és bank­kár­tyá­i­val együtt, majd távo­zott a hely­szín­ről. A vád­lott mene­kü­lés köz­ben a pénzt kivet­te a pénz­tár­cá­ból, a tár­cát pedig eldob­ta.

A járá­si ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit rab­lás bűn­tet­té­vel, köz­ok­irat­tal vissza­élés és kész­pénz helyet­te­sí­tő fize­té­si esz­köz­zel vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja. Vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a Mis­kolc Járás­bí­ró­ság­nak. A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban várja a bíró­ság dön­té­sét.