Főoldal » Hírek » Nem engedték be az élettársához, ezért berúgta a kaput - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő az élet­tár­sá­val való össze­ve­szé­se után itta­san fel­ke­res­te a nőt a test­vé­re ott­ho­ná­ban és mivel nem enged­ték be, előbb egy faka­ró­val a nagy­ka­put ütle­gel­te, majd a bejá­ra­ti ajtót berúgta.

A vád­irat sze­rint a jász­szent­lász­lói férfi és élet­tár­sa 2022. május 20. nap­ján lakó­he­lyü­kön össze­vesz­tek. Emi­att a férfi ita­loz­ni indult, de elin­du­lá­sa előtt még meg­fe­nye­get­te élet­tár­sát, hogy ha az ittas­sá­gát utóbb szóvá teszi, akkor meg­öli őt. A fenye­ge­tés miatt a sér­tett néhány napra átment a test­vé­re által bérelt jász­szent­lász­lói házba.

Két nap eltel­té­vel a vád­lott a dél­utá­ni órák­ban, itta­san meg­je­lent a bérelt ingat­lan­nál, azon­ban élet­tár­sá­nak test­vé­re elküld­te őt. A férfi ekkor fenye­ge­tő­zött, hogy ásó­val fog vissza­tér­ni és mind­annyi­an meg fog­nak halni. Az elkö­ve­tő rövid időre távo­zott, ezalatt az utcán magá­hoz vett egy fa növény­tá­masz­tó karót, majd vissza­ment az ingat­lan­hoz és azzal, több alka­lom­mal rává­gott a lemez borí­tá­sú nagy­ka­pu­ra. Ezután nagy erő­vel bele­rú­gott a fából készült bejá­ra­ti ajtó­ba, amely ettől besza­kadt. A bedő­lő ajtó meg­ütöt­te az élet­tár­sa 2 éves kis­fi­át, aki az ajtó mögött állt. A gye­rek az ütés­től elesett és 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A vád­lott kívül­ről nem lát­hat­ta, hogy a kis­gyer­mek az ajtó mögött áll.

A férfi erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy az azt ész­le­lők­ben ria­dal­mat, meg­bot­rán­ko­zást kelt­sen. A vád­lott a ház bejá­ra­tá­nak szán­dé­kos meg­ron­gá­lá­sá­val az ingat­lan tulaj­do­no­sá­nak, több mint 70.000 forint kárt okozott.

Az ügyész­ség a fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság és zak­la­tás bűn­tet­té­vel, vala­mint ron­gá­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja. A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.