Főoldal » Hírek » Nem érdekelte a tolvajokat, hogy elsötétül a vasúti átjáró - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san, nagyobb érték­re dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal két kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, akik vas­úti kábe­le­ket lop­tak Kapos­vár környékén.

A vád sze­rint a vád­lot­tak – akik közül a fia­ta­labb férfi egy lopás miatt fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés alatt állt – 2022 már­ci­u­sá­ban Nagykanizsa-Dombóvár közöt­ti vas­út­vo­nal Kapos­vár és Taszár közöt­ti sza­ka­szán keres­tek egy fél­re­e­ső helyet, ahol a sín­szál mel­lett futó kábel­csa­tor­na fed­lap­ját leemel­ték, majd két pon­ton elvág­ták a tér­köz­biz­to­sí­tó kábelt, és abból 85 métert elloptak.

A vád­lot­tak nem törőd­tek azzal, hogy cse­lek­mé­nyük miatt a vas­úti pályát szint­ben merő­le­ge­sen keresz­te­ző, köze­li vas­úti átjá­rók üzemi beren­de­zé­sei meg­hi­bá­sod­tak, ugyan­is amint a vas­úti sze­rel­vény a vas­úti átjá­rók átha­la­dá­si pont­ját elér­te, a fény­jel­ző készü­lék piros vil­lo­gó fény­jel­zés helyett elsö­té­tült és a fél­so­rom­pók nyi­tott álla­pot­ban marad­tak. A meg­hi­bá­so­dást a vas­út­tár­sa­ság alkal­ma­zot­tai ugyan néhány per­cen belül ész­lel­ték és a bal­ese­tek elke­rü­lé­se érde­ké­ben a szük­sé­ges intéz­ke­dé­se­ket meg­tet­ték, ennek elle­né­re az ott köz­le­ke­dők köz­vet­len veszély­ben voltak.

A vád­lot­tak azon­ban nem elé­ged­tek meg ennyi­vel, és 2022 ápri­li­sá­ban is ellop­tak 100 méter vas­úti kábelt. A két férfi később a fél mil­lió forint érté­kű kábelt hamis okira­to­kat fel­hasz­nál­va hul­la­dék­fém­ként lead­ták, ami­vel a kábel érté­ké­hez képest elha­nya­gol­ha­tó össze­gű pénzt szereztek. 

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pek a szem­lén készültek.