Főoldal » Hírek » Nem érdemelnek előzetes bírósági mentesítést az ügyfeleik adatait jogosulatlanul megszerző férfiak

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az elő­ze­tes men­te­sí­tés mel­lő­zé­sét indít­vá­nyoz­ta annak a két Bács-Kiskun megyei fér­fi­nak az ügyé­ben, akik pénz­be­li jut­ta­tás elle­né­ben az őket fog­lal­koz­ta­tó kft. ügy­fe­le­i­nek sze­mé­lyes ada­ta­it jogo­su­lat­la­nul meg­sze­rez­ték annak érde­ké­ben, hogy azo­kat az érin­tet­tek tudta nél­kül az ország­gyű­lé­si válasz­tá­sok során az aján­ló­íve­ken feltüntessék. 

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a ter­hel­te­ket til­tott adat­szer­zés bűn­tet­te és vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt 2 év - vég­re­haj­tá­sá­ban 5 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett  -sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, vala­mint őket elő­ze­tes men­te­sí­tés­ben részesítette.

Az első­fo­kú íté­let sze­rint a vád­lot­tak tár­sa­ik­kal meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a 2018. évi ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lői válasz­tá­sok során a kam­pány­te­vé­keny­ség­gel össze­füg­gő kiadá­sok finan­szí­ro­zá­sá­ra a köz­pon­ti költ­ség­ve­tés­ből lehív­ha­tó támo­ga­tá­so­kat jogo­su­lat­la­nul meg­szer­zik, és egy­más között eloszt­ják. Ennek érde­ké­ben a meg­ál­la­po­dá­suk kiter­jedt arra is, hogy az egyé­ni válasz­tó­ke­rü­le­ti jelöl­tek nyil­ván­tar­tás­ba véte­lé­hez szük­sé­ges aján­lá­sok biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben a válasz­tó­pol­gá­rok bele­egye­zé­se nél­kül jog­el­le­nes módon meg­szer­zik azok sze­mé­lyes ada­ta­it és az aján­ló­íve­ken meg­ha­mi­sít­ják az aláírásukat.

A fér­fi­ak az őket fog­la­koz­ta­tó kft. iro­dá­já­ban talál­ha­tó szá­mí­tás­tech­ni­kai esz­köz­ből titok­ban kifür­kész­ték a cég terü­le­ti veze­tő­i­nek azo­no­sí­tó­ját és jel­sza­vát, ame­lyek révén több ezer ügy­fe­lük sze­mé­lyes ada­ta­i­hoz fér­tek hozzá. A meg­szer­zett sze­mé­lyes ada­to­kat a 2018. évi ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lői válasz­tá­son nem hasz­nál­ták fel, mert az aján­ló­ívek kibo­csát­ha­tó­sá­gi ide­jét meg­elő­ző­en lelep­le­ződ­tek. A ter­hel­tek a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beismerték.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész­ség jelen­tett be fel­leb­be­zést a vád­lot­tak elő­ze­tes men­te­sí­té­sé­nek mel­lő­zé­se érdekében.

Az ügyész­ség fel­leb­be­zé­sét a másod­fo­kú ügyész­ség fenn­tar­tot­ta. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség meg­íté­lé­se sze­rint a bűn­cse­lek­mé­nyek jel­le­gé­re, komoly tár­gyi súlyá­ra és azok elkö­ve­té­sé­nek vala­mennyi körül­mé­nyé­re tekin­tet­tel a vád­lot­tak bün­tet­len elő­éle­tük elle­né­re sem érde­me­sek a bün­te­tett elő­élet­hez fűző­dő hát­rá­nyos jog­kö­vet­kez­mé­nyek alóli elő­ze­tes men­te­sí­tés­re. Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la jár el.