Főoldal » Hírek » Nem figyelt a kamerákra, ezért hamar lebukott a rendőrök által jól ismert tolvaj - videóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Két­rend­be­li lopás­sal vádol­ja a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azt az 51 éves fér­fit, aki egy épü­let falá­ról kár­tya­le­ol­va­sót, egy áru­ház­ból pedig akku­mu­lá­tort lopott. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2021. októ­ber 29-én, késő dél­után, egy veszp­ré­mi host­el­hez ment. Rövid ideig néze­lő­dött a bejá­rat­nál, majd az ajtó mel­let­ti fal­ról letép­te a belép­te­tő­rend­szer kár­tya­le­ol­va­só szer­ke­ze­tét, és azzal együtt távo­zott. Cse­lek­mé­nyét azon­ban rög­zí­tet­te a hos­tel kame­rá­ja, így néhány nap­pal később a 236.000 forint érté­kű szer­ke­ze­tet lefog­lal­ták tőle és kiad­ták a sér­tett­nek, aki azt kisebb javí­tást köve­tő­en vissza tudta sze­rel­ni a helyére.

A férfi rövid­del ezután, novem­ber 10-én, az egyik veszp­ré­mi bevá­sár­ló­köz­pont élel­mi­szer­áru­há­zá­ban néze­lő­dött. A vád­lott leemelt a polc­ról egy 6000 forint érté­kű, 20 V-os akku­mu­lá­tort, kivet­te a dobo­zá­ból, majd a dobozt más áruk közé rej­tet­te, az akku­mu­lá­tort pedig ellop­ta. Tet­tét azon­ban itt is rög­zí­tet­ték a kame­rák, a kihí­vott rend­őrök pedig a fel­vé­te­lek alap­ján fel­is­mer­ték az elkö­ve­tőt, aki­től így a lopás más­nap­ján lefog­lal­ták az eltu­laj­do­ní­tott árut.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben – aki ellen már több­ször folyt lopás miatt bün­te­tő­el­já­rás – bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy egy koráb­bi, vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát is ren­del­jék el, mivel a bűn­cse­lek­mé­nye­ket a férfi a fel­füg­gesz­tés tar­ta­ma alatt követ­te el.