Főoldal » Archív » Nem fizetett adót az élelmiszerboltokat üzemeltető cég vezetője

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a nővel szem­ben, aki közel 23 mil­lió forint adót nem fize­tett meg. 

A nő az akai szék­he­lyű, élel­mi­szer­bol­to­kat üze­mel­te­tő cég veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő­je­ként dol­go­zott. A vád­lott 2015 júni­u­sá­tól 2016 máju­sá­ig a havi áfa beval­lá­sa­i­ban nem adott szá­mot a bevé­te­le­i­vel össze­füg­gés­ben elő­ze­te­sen fel­szá­mí­tott álta­lá­nos for­gal­mi adó­ról, majd 2016 júni­u­sá­tól az adó­be­val­lá­si köte­le­zett­sé­gé­nek egy­ál­ta­lán nem tett ele­get, így össze­sen 15.126.256 forint álta­lá­nos for­gal­mi adót nem val­lott be.

A nő nem tett ele­get a társasági- és ipar­űzé­si adó beval­lá­si köte­le­zett­sé­gé­nek sem, és ezzel 6.080.650 forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott a költ­ség­ve­tés­nek. A vád­lott továb­bá a cég által fog­lal­koz­ta­tott mun­ka­vál­la­lók után tel­je­sí­ten­dő köz­te­her beval­lá­si köte­le­zett­sé­gé­nek nem, vagy csak rész­ben tett ele­get, amely maga­tar­tá­sá­val össze­sen 313.470 forint adót csalt el.

A költ­ség­ve­té­si csa­lás révén a vád­lott rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ke­dett, és össze­sen 22.874.806 forint adót nem fize­tett meg.

A céget idő­köz­ben a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék Cég­bí­ró­sá­ga meg­szűnt­nek nyil­vá­ní­tot­ta, majd a gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got töröl­ték a nyilvántartásból.

A 2018. júli­us 01. nap­já­tól hatá­lyos bün­te­tő­el­já­rá­si sza­bá­lyok alap­ján az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy ha az elkö­ve­tő az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy a bíró­ság a vád­lot­tat 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 4 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 500 napi tétel pénz­bün­te­tés­re ítélje.

Az elkö­ve­tő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tata­bá­nyai  Járás­bí­ró­ság fog dönteni.