Főoldal » Hírek » Nem fizetett jogdíjat az országba behozott mobiltelefonok után egy férfi - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség szer­zői jogok jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a köte­le­ző elő­írás elle­né­re nem fizet­te meg a jog­dí­jat az ille­té­kes szer­ve­zet részére.

A vád­lott egy haj­dú­had­há­zi szék­he­lyű cég ügy­ve­ze­tő­je­ként keres­ke­del­mi keret­szer­ző­dést kötött egy másik magyar­or­szá­gi gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­gal, amely arra irá­nyult, hogy a férfi külön­bö­ző ter­mé­ke­ket, főleg mobil­te­le­fo­no­kat sze­rez be kül­föld­ről, majd azo­kat rend­sze­re­sen érté­ke­sí­ti a másik cégnek.

A vád­lott egy kül­föl­di cég­től 2018. decem­ber 7. és 2019. már­ci­us 21. napja között 2400 db mobil­te­le­font vásá­rolt, azo­kat a test­vé­re szál­lí­tot­ta Magyar­or­szág­ra és köz­vet­le­nül a part­ner cég buda­pes­ti szék­he­lyé­re vitte.

Az irány­adó jog­sza­bá­lyok értel­mé­ben az üres kép- és hang­hor­do­zók vonat­ko­zá­sá­ban szer­zői jog­dí­jat kell fizet­ni. A mobil­te­le­fon készü­lé­kek üres adat­hor­do­zók­nak minő­sül­nek, ezért az elkö­ve­tőt jog­díj­fi­ze­té­si köte­le­zett­ség ter­hel­te. A férfi azon­ban ennek nem tett ele­get annak elle­né­re, hogy a másik gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­gal kötött szer­ző­dés­ben úgy nyi­lat­ko­zott, hogy a köte­le­ző jog­dí­ja­kat megfizette.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Észak-Alföldi Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­sá­ga által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a vád­lott a szer­zői jogok közös keze­lé­sét végző sér­tett szer­ve­zet­nek össze­sen közel hét­mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott, ami nem térült meg.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben a szer­zői jogok jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járásbíróságon.

Vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ügy­ira­tok tar­tal­ma alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést és a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.