Főoldal » Hírek » Nem fizetett jövedéki adót a cigaretták után - 4 millió forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség a jöve­dé­ki adó­zás­ról szóló tör­vény­ben elő­írt fel­té­tel hiá­nyá­ban jöve­dé­ki ter­mék meg­szer­zé­sé­vel elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a szlo­vén fér­fi­val szem­ben, aki úgy szer­zett meg 3000 doboz ciga­ret­tát, hogy azután jöve­dé­ki adót nem fizetett.

A vád­lott 2021. szep­tem­ber 10-ét meg­elő­ző­en, Buda­pes­ten isme­ret­len sze­mély­től meg­vá­sá­rol­ta a zár­jegy nél­kü­li ciga­ret­tá­kat, ame­lye­ket a gép­ko­csi­ja cso­mag­te­ré­be rej­tett. A nála lévő 5.600.000 forint érté­kű dohány­ter­mék vonat­ko­zá­sá­ban a jöve­dé­ki adót elmu­lasz­tot­ta meg­fi­zet­ni, amellyel a költ­ség­ve­tés­nek mint­egy 4.000.000 forint vagyo­ni hát­rányt okozott.

A férfi 2021. már­ci­us 10-én, a gép­ko­csi­já­ban a jöve­dé­ki adó­zás alól elvont zár­jegy nél­kü­li ciga­ret­ták­kal Buda­pest­ről Szlo­vé­ni­á­ba tar­tott, ami­kor az M7-es autó­pá­lya pákoz­di pihe­nő­nél az adó­ha­tó­ság jár­őrei ellen­őriz­ték, és a dohány­ter­mé­ket tőle lefoglalták.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben - tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel - vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.