Főoldal » Hírek » Nem fogta vissza magát – videóval – a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy csa­lád­se­gí­tő­ben vere­ke­dett.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő elő­ször volt élet­tár­sa egyik fogát törte le két ütés­sel fél­té­keny­ség­ből Tápió­sze­lén az utcán még 2020 decem­be­ré­ben.

Más­nap a volt élet­társ a test­vé­ré­vel a helyi csa­lád­se­gí­tő­be ment, de az elkö­ve­tő ész­re­vet­te és követ­te őket oda. Az épü­let­ben az elkö­ve­tő és a sér­tett test­vé­re össze­szó­lal­koz­tak az előző napi bán­tal­ma­zá­son, majd az elkö­ve­tő neki­ug­rott a test­vér­nek és vere­ked­ni kezd­tek. Az elkö­ve­tőt az sem zavar­ta, hogy a csa­lád­se­gí­tő­be köz­ben több ügy­fél is érke­zett.

A vere­ke­dés során több szék és egy asz­tal is meg­ron­gá­ló­dott, majd­nem száz­ezer forin­tos kár kelet­ke­zett.

Az ügy­ben a Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség emelt vádat súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, garáz­da­ság vét­sé­ge, ron­gá­lás vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt.

A csa­lád­se­gí­tő belső kame­rá­ja rög­zí­tet­te az ese­tet.