Főoldal » Hírek » Nem hagyott fel a vezetéssel – a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki vissza­té­rő­en veze­tett eltil­tás alatt, és még egy bal­ese­tet is okozott.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a fér­fi­val szem­ben Monor tér­sé­gé­ben 2021. szep­tem­ber 10-én, majd szep­tem­ber 17-én is intéz­ked­tek a rend­őrök, mert koráb­bi eltil­tá­sa alatt vezetett.

Szin­tén 2021. szep­tem­ber 17-én ész­lel­ték a rend­őrök, hogy a férfi újfent gép­ko­csit vezet, ezért meg akar­ták állí­ta­ni. Az elkö­ve­tő ekkor nem állt meg, gyor­sí­tott és elme­ne­kült. Az üldö­zés során neki­üt­kö­zött egy másik autó­nak, de még ekkor sem állt meg, hanem tovább­haj­tott. Sze­ren­csé­re a vét­len autót veze­tő sze­mély nem sérült meg.

Később a férfi fél­re­állt, és az autó­ból kiugor­va pró­bált elme­ne­kül­ni, de a mono­ri rend­őrök elfogták.

A fér­fit három rend­be­li jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt vét­sé­ge és cser­ben­ha­gyás vét­sé­ge miatt hall­gat­ták ki gyanúsítottként.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát az eljá­rá­si jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa, illet­ve a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indítványozta.

A férfi elő­ál­lí­tá­sá­val kap­cso­la­tos rend­őr­sé­gi videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: