Főoldal » Archív » Nem hittek a hamis tanúknak

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hamis tanú­zás miatt emelt vádat egy volt bv. őrmes­ter és két társa ellen.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor bv. őrmes­ter­ként dol­go­zó vád­lott még 2014 nya­rán, szol­gá­la­ton kívül súlyos sérü­lést – orr­csont­tö­rést - okoz­va bán­tal­ma­zott egy fér­fit Bala­tonl­el­lén, amely miatt nyo­mo­zás indult elle­ne. A vád­lott, hogy tet­té­ért ne von­ják fele­lős­ség­re, a bán­tal­ma­zás­nál jelen lévő két isme­rő­sét meg­kér­te, tanú­val­lo­má­suk­ban valót­la­nul állít­sák azt, hogy a bán­tal­ma­zott férfi támadt rá és kizá­ró­lag önvé­de­lem­ből ütött vissza. Isme­rő­sei tel­je­sí­tet­ték a kéré­sét, és hamis tanú­val­lo­mást tet­tek, azon­ban ez nem tévesz­tet­te meg a nyo­mo­zást végző ügyész­sé­get, és végül vád­eme­lés­re került sor.

A bíró­sá­gon foly­ta­tó­dó bűn­ügy­ben az egyik hamis tanú­zás­ra bírt szem­ta­nú azon­ban fel­tár­ta az igaz­sá­got, egy­ben azt is, hogy a vád­lott miként vette rá arra, hogy hazud­jon az ügyész­sé­gen. A bíró­ság végül a vád­lot­tat súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt jog­erő­sen fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, vala­mint a hamis tanú­zás miatt vele és két tár­sá­val szem­ben bün­te­tő­el­já­rást kez­de­mé­nye­zett az ügyész­sé­gen.

Az ügyész­ség a sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tak közül a volt bv. őrmes­ter­re – aki­nek a szol­gá­la­ti viszo­nya az elíté­lé­se miatt szűnt meg - és a hamis tanú­val­lo­má­sát mind­vé­gig fenn­tar­tó tár­sá­ra fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés, míg a bíró­ság előtt a való­sá­got fel­tá­ró vád­lott­ra pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.