Főoldal » Hírek » Nem indokolt a kábítószer-kereskedelem miatt nem jogerősen elítélt pár büntetésének enyhítése az ügyészség szerint - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék íté­le­té­vel kisza­bott bün­te­té­sek hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt annak a kis­kun­maj­sai pár­nak az ügyé­ben, aki­ket az első­fo­kú bíró­ság bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt hosszú tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt.

Az ügy­ben a Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség emelt vádat a fér­fi­val és élet­tá­rá­sá­val vala­mint továb­bi 2 tár­suk­kal szem­ben. A nem jog­erős íté­let tény­ál­lá­sa sze­rint a férfi és a nő, akik ekkor élet­tár­sak vol­tak és maguk is fogyasz­tot­tak dro­got, 2019. év végé­től lakó­he­lyü­kön meg­él­he­té­sük biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben főként lakó­kör­nye­ze­tük­ben kris­tály fan­tá­zia­ne­vű  ille­gá­lis anyag­gal keres­ked­tek, azt laká­su­kon árul­ták. A fér­fit 2021 feb­ru­ár­já­ban elfog­ták, azon­ban élet­tár­sa foly­tat­ta a drog áru­sí­tá­sát. Elfo­gá­sa­kor a nőtől jelen­tős mennyi­sé­gű ható­anyag tar­tal­mú eladás­ra szánt port fog­lal­tak le. Továb­bi vádlott-társaik egyi­ke az álta­la meg­vá­sá­rolt kris­tályt átad­ta tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély­nek, míg a másik elkö­ve­tő rend­sze­re­sen vásá­rolt saját fogyasz­tás­ra az ille­gá­lis anyag­ból.

A férfi és a nő – tár­sa­ik­hoz hason­ló­an – a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét az elő­ké­szí­tő ülé­sen elis­mer­te és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról. Az első­fo­kú bíró­ság a ter­hel­tek bűnös­sé­gét a vád­dal egye­ző­en, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben álla­pí­tot­ta meg, ezért a fér­fit 5 év 6 hónap, míg élet­tár­sát 7 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, a fér­fit 6 évre, a nőt 7 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek­től, mind­ket­tő­jük­kel szem­ben pénz­bün­te­tést sza­bott ki vala­mint vagyon­el­kob­zást is alkal­ma­zott. 

Az első­fo­kú íté­let ellen a férfi és a nő vala­mint védő­ik jelen­tet­tek be fel­leb­be­zést a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben. Tár­sa­ik tekin­te­té­ben az első­fo­kú íté­let jog­erős­sé vált.

 

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket nem látta ala­pos­nak, mert úgy ítél­te meg, hogy a nem jog­erő­sen kisza­bott bün­te­té­sek meg­fe­le­lő­en iga­zod­nak az elkö­ve­tők ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek tár­gyi súlyá­hoz és a bűnös­sé­gi körül­mé­nyek­hez. Ezek a bün­te­té­sek alkal­ma­sak a bün­te­té­si célok érvé­nye­sí­té­sé­re. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség egy­ben indít­vá­nyoz­ta a minő­sí­tés módo­sí­tá­sát, mert az ún. kris­tály az elkö­ve­té­si idő­szak egy részé­ben új pszi­cho­ak­tív anyag­nak, később már kábí­tó­szer­nek minő­sül­nek, ezért a vád­lot­tak cse­lek­mé­nye új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés­nek is minő­sül.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dön­te­ni.