Főoldal » Hírek » Nem jött össze az együttlét, erőszakkal vette vissza a pénzt – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a negy­ve­nes éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki az elma­radt pász­tor­óra után erő­szak­kal vette vissza a pros­ti­tu­ált­nak kifi­ze­tett pénzt.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott 2023 decem­be­ré­ben akadt rá a pros­ti­tu­ált­ként dol­go­zó sér­tett sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás­ra irá­nyu­ló inter­ne­tes hir­de­té­sé­re. A kap­cso­lat­fel­vé­tel után a felek meg­ál­la­pod­tak abban, hogy éjfél körül talál­koz­nak Kapos­vá­ron, és meg­pró­bál­nak egy hotel­szo­bát kiven­ni, de ha nem jár­nak siker­rel, a kial­ku­dott 30 per­cért járó 15.000 forin­tot a nő megtarthatja.

A vád­lott és a sér­tett a meg­be­szél­tek sze­rint talál­koz­tak, és több helyen is pró­bál­koz­tak, de nem talál­tak sza­bad szo­bát a bel­vá­ros­ban. A vád­lott ezután dühös lett, mert sze­xu­á­lis együtt­lét hiá­nyá­ban fize­tett, és úgy érez­te a pénz neki vissza­jár, ezért az előre kifi­ze­tett kész­pénzt vissza­kö­ve­tel­ve több­ször meg­ütöt­te a sér­tet­tet, aki ennek hatá­sá­ra a pénzt visszaadta.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett­nek könnyű sérü­lé­sei keletkeztek.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pet egy köz­te­rü­le­ti biz­ton­sá­gi kame­ra rög­zí­tet­te a bántalmazásról.

egy közterületi biztonsági kamera felvétele a bántalmazásról