Főoldal » Az ügyészségről » Nem kell megvárni, hogy vér folyjon - a kapcsolati erőszakról
2013-ban került be a Bün­te­tő tör­vény­könyv­be a kap­cso­la­ti erő­szak bűn­cse­lek­mé­nye Magyar­or­szá­gon. Az új bűn­cse­lek­mény szem­lé­let­vál­to­zást is hozott. 
 
Eljár­ni ezek­ben az ügyek­ben nem egy­sze­rű, hiszen leg­több­ször csa­lá­don belül, tanúk nél­kül tör­té­nik a meg­alá­zó, erő­sza­kos maga­tar­tás. Dr. Garai Rená­ta, az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet tudo­má­nyos mun­ka­tár­sa elmond­ta, hogy az álta­luk meg­vizs­gált közel 600 jog­erős bíró­sá­gi dön­tés több mint 90 %-ban tagad­ták a vád­lot­tak a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, mégis elítél­ték őket. Ennek oka, hogy a rend­őr­ség, az ügyész­ség, a bíró­ság isme­ri a csa­lá­don belü­li erő­szak dinamikáját. 
 
A ható­sá­gok aktív kam­pányt foly­tat­nak azért, hogy a sér­tet­tek mer­je­nek hoz­zá­juk for­dul­ni segít­sé­gért. Nem kell meg­vár­ni, hogy vér folyjon.

A videó meg­te­kint­he­tő az aláb­bi lin­ken: https://fb.watch/9bcQn9odky