Főoldal » Hírek » Nem kímélte idős édesanyját - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta idős édesanyját. 

Az elkö­ve­tőt már koráb­ban is azért ítél­ték sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re, mert bán­tal­maz­ta az édes­any­ját. Miu­tán 2018 szep­tem­be­ré­ben sza­ba­dult a bör­tön­ből ismét any­já­hoz köl­tö­zött Törtelre.

Ezt köve­tő­en a férfi rend­sze­re­sen leit­ta­so­dott, majd szi­dal­maz­ta, illet­ve bán­tal­maz­ta a 80 év felet­ti idős asszonyt. A sér­tett­nek sérü­lé­sei is kelet­kez­tek, de azzal vagy nem ment el orvos­hoz, vagy ha mégis igény­be vett ellá­tást a kelet­ke­zé­sük valós okát a fia fenye­ge­tő­dzé­sei hatá­sá­ra eltitkolta.

Az elkö­ve­tő egé­szen 2021 május végé­ig tar­tot­ta ret­te­gés­ben a sér­tet­tet. Akkor egy ismé­telt vita során a sér­tett segít­sé­get akart kérni uno­ká­já­tól tele­fo­non. A férfi azért, hogy ezt meg­aka­dá­lyoz­za a tele­font elvet­te az idős asszony­tól, majd őt a házuk tera­szá­ról lelök­te. Ezután a föld­re került sér­tet­tet a kezé­nél és hajá­nál fogva rán­gat­ta, illet­ve több­ször is meg­ütöt­te. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az asszony fején és kezén több zúzó­dás is keletkezett.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség testi sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki letar­tóz­ta­tás­ban várja a bíró­sá­gi eljárást.