Főoldal » Archív » Nem létező külföldi munkákat ajánlott egy internetes csaló

A vád­lott anya­gi hely­ze­te 2012. év ele­jén meg­rom­lott, mun­ka­he­lyét elveszítette,megélhetését nehe­zen tudta biz­to­sí­ta­ni, ezért elha­tá­roz­ta, hogy úgy sze­rez pénzt, hogy inter­ne­ten jól fize­tő kül­föl­di mun­ka­le­he­tő­sé­get kínál, amely­nek biz­to­sí­tá­sa tény­le­ge­sen nem állt szán­dé­ká­ban. A hir­de­tés­re jelent­ke­zők­től előre átuta­lás­sal kérte az úti­költ­sé­get, 6 ezer és 30 ezer forint közöt­ti össze­get. A vád­lott össze­sen 21 embert tévesz­tett meg.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - egy inter­ne­tes csaló elle­ni vádemelésről