Főoldal » Hírek » Nem létező luxusautókat kínált eladásra a csaló - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy huszon­éves férfi azt állí­tot­ta a vád sze­rint a vevők­nek, hogy az adó­ha­tó­ság által koráb­ban lefog­lalt luxus­au­tó­kat tud­nak ked­vez­mé­nyes áron meg­vá­sá­rol­ni, majd az autó­kért elő­le­get kért. A csa­lás­nak két sér­tett­je van, az oko­zott kár össze­sen több mint 60 mil­lió forint.

A vád­irat sze­rint a férfi 2018 júli­us­ban kap­cso­lat­ba lépett egy luxus­au­tók adás­vé­te­lé­vel fog­lal­ko­zó cég ügy­ve­ze­tő­jé­vel, aki­nek azt állí­tot­ta, hogy részé­re olyan nagy érté­kű autó­kat tud ked­ve­ző áron besze­rez­ni, ami­ket az adó­ha­tó­ság fog­lalt le koráb­ban. A sér­tet­tet érde­kel­te az aján­lat, és vád­lott által kül­dött lis­tá­ról kivá­lasz­tott 10 gép­ko­csit össze­sen 115 mil­lió forint vételárért.

A vád­lott a vétel­ár­ból 56 mil­lió forin­tot elő­leg­ként kért, a vétel­ár fenn­ma­ra­dó részét pedig a bir­tok­ba adá­sa­kor kel­lett volna a sér­tett­nek meg­fi­zet­nie. A sér­tett a meg­vá­sá­rol­ni kívánt autó­kat nem látta, és az alváz­szá­mu­kat sem ismer­te, ezért csak azzal a fel­té­tel­lel fogad­ta el az aján­la­tot, hogy a vétel­ár­elő­le­get a saját pén­zé­ből, köl­csön címén biz­to­sít­ja, amit a vád­lott­nak az adás­vé­tel meg­hi­ú­su­lá­sa ese­tén vissza kell fizetnie.

Ennek meg­fe­le­lő­en a felek köz­jegy­zői okirat­ba fog­lalt köl­csön­szer­ző­dést írtak alá, és a sér­tett meg­fi­zet­te a vád­lott­nak a vétel­ár­elő­leg­ként meg­ha­tá­ro­zott, azon­ban a szer­ző­dés­ben köl­csön­összeg­ként fel­tün­te­tett 56 mil­lió forintot.

Ezután a vád­lott még kül­dött a sér­tett­nek egy lis­tát az álta­la válasz­tott jár­mű­vek alváz­szá­má­ról, de a gép­ko­csi­kat sem a vál­lalt határ­idő­ig, sem később nem adta át, és a pénzt sem fizet­te vissza, a sér­tett szá­má­ra elér­he­tet­len­né vált. A vád sze­rint a vád­lott­nak eleve nem állt szán­dé­ká­ban a sér­tett­nek ígért jár­mű­vek beszer­zé­se, az álta­la kül­dött lis­tán sze­rep­lő jár­mű­vek ugyan­is nem is létez­tek, szán­dé­ka kizá­ró­lag a sér­tett pén­zé­nek meg­szer­zé­se volt.

A vád­lott 2018 nya­rán ismer­ke­dett meg a Német­or­szág­ban élő másik sér­tet­tel, aki befek­te­té­si cél­ból kívánt nagyobb érté­kű autót venni. Neki is azt állí­tot­ta valót­la­nul, hogy egy adó­ha­tó­ság által lefog­lalt autó ked­ve­ző áron, 8 mil­lió forin­tért meg­vá­sá­rol­ha­tó. A vád­lott 4 mil­lió forin­tot kért elő­leg­ként, amit a sér­tett 2018. szep­tem­ber 06-án átutalt a vád­lott bank­szám­lá­já­ra. A vád­lott szán­dé­ka ebben az az eset­ben is a csa­lás­ra, a sér­tett pén­zé­nek meg­szer­zé­sé­re irányult.

Az ügy­nek van egy másik vád­lott­ja is, aki a vád­lott jó barát­ja volt, és a vád sze­rint meg­ad­ta neki a bank­szám­lá­já­nak ada­ta­it, lehe­tő­vé téve, hogy arra a férfi csa­lá­sok­ból szár­ma­zó össze­ge­ket utal­jon azért, hogy a bűnös pénz ere­de­tét ily módon lep­lez­zék. A vádlott-társ által elkö­ve­tett pénz­mo­sá­si cse­lek­mé­nyek érté­ke össze­sen csak­nem 45 mil­lió forint.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fit nagyobb, illet­ve külö­nö­sen nagy kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­lot­tal szem­ben a főügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és vagyon­el­kob­zást is indít­vá­nyo­zott a vád­irat­ban. Tár­sá­val szem­ben pénz­mo­sás bűn­tet­te a vád, az ügyé­szi indít­vány pedig fel­füg­gesz­tett börtönbüntetés.