Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Nem létező politikai kapcsolataira hivatkozott a csaló

A Tatai Járá­si Ügyész­ség csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 43 éves fér­fi­vel szem­ben, aki nem léte­ző poli­ti­kai kap­cso­la­ta­i­ra hivat­ko­zás­sal közel 30 mil­lió forin­tot csalt ki egy tata­bá­nyai fér­fi­tól. A férfi 2008. év tava­szán kért pénzt isme­rő­sé­től nem léte­ző üzle­ti vál­lal­ko­zá­sá­nak bein­dí­tá­sá­hoz azzal, hogy az egyik párt tatai szer­ve­ze­té­nek az elnö­ke, poli­ti­kai kap­cso­la­tai révén pályá­za­tot fog nyer­ni, abból meg­ad­ja a tar­to­zá­sát. Az isme­rős mind­ezt elhit­te, és több rész­let­ben, össze­sen 26.4 mil­lió forin­tot adott át az elkö­ve­tő­nek, de sem­mit nem kapott vissza.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - csalás-04-11