Főoldal » Hírek » Nem létező számítástechnikai eszközök árusításával csalt ki pénzt - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy buda­pes­ti férfi ellen, aki inter­ne­tes hir­de­té­sek­ben tévesz­tet­te meg a vásár­ló­kat, és tőlük nagyobb össze­get csalt ki.

A vád­lott csa­lád­já­val együtt 2020 janu­ár­já­ban kül­föld­re köl­tö­zött, ahol mun­kát kere­sett. A férfi hosszú ideig nem talált mun­ka­he­lyet, ezért elha­tá­roz­ta, hogy úgy fog pénzt sze­rez­ni, hogy magyar­or­szá­gi inter­ne­tes olda­la­kon szá­mí­tás­tech­ni­kai esz­kö­zö­ket hir­det meg, és a befolyt pénzt a meg­él­he­té­sük­re for­dít­ja. A férfi 2020. már­ci­us 14-én és már­ci­us 29-én külön­bö­ző hir­de­tő felü­le­te­ken olyan elekt­ro­ni­kai esz­kö­zö­ket – vide­ó­kár­tya, pro­cesszor és hang­kár­tya – kínált eladás­ra, ame­lyek­kel nem ren­del­ke­zett. Az elkö­ve­tő a vásár­ló­tól előre kérte a vétel­ár­nak a fele­sé­ge nevén lévő bank­szám­lá­ra tör­té­nő átuta­lá­sát. A buda­pes­ti férfi csa­lád­tag­já­nak nem volt tudo­má­sa a bűncselekményről.

Ezzel a mód­szer­rel a férfi 12 jelent­ke­zőt tévesz­tett meg, akik a pénzt átutal­ták, azon­ban a meg­vá­sá­rolt elekt­ro­ni­kai áru­cik­ket nem kap­ták meg. A vád­lott a 12 sér­tett­nek közel 410.000 forint kárt oko­zott, amely nem térült meg.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le, amely­nek kere­té­ben 9 sér­tett kérte a kárá­nak megtérítését.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen 3 rend­be­li kisebb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és 9 rend­be­li sza­bály­sér­té­si érték­ha­tárt meg nem hala­dó kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járásbíróságon.

A járá­si ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást és köte­lez­ze az elkö­ve­tőt a sér­tet­tek kárá­nak megtérítésére.