Főoldal » Archív » Nem létező traktorral csaltak ki pénzt, és egy magyar férfival számlát nyittatva mosták tisztára a vételárat – vádemelés pénzmosás miatt

Isme­ret­len sze­mé­lyek kéré­sé­re nyi­tott bank­szám­lát, majd nem fog­lal­ko­zott vele, hogy milyen ügy­le­tek­hez hasz­nál­ják fel; a Fővá­ro­si Főügyész­ség bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyoz a fér­fi­val szem­ben.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy ötven­négy éves fér­fit 2016. nya­rán, a Kele­ti Pálya­ud­var előtt leszó­lí­tott kér isme­ret­len férfi és meg­kér­ték, hogy tizen­öt­ezer forin­tért cse­ré­be nyis­son egy bank­szám­lát, majd a szám­lá­val kap­cso­la­tos, a hoz­zá­fé­rést is tar­tal­ma­zó ira­to­kat adja át részük­re. A ter­helt a kérés­nek ele­get tett. Ezután az isme­ret­le­nek a szám­la fel­hasz­ná­lá­sá­val egy trak­tor érté­ke­sí­té­sé­ről szóló, meg­té­vesz­tő hir­de­tést adtak fel egy német­or­szá­gi apró­hir­de­té­si olda­lon, és így kétezer-nyolcszáz eurót csal­tak ki egy német sér­tet­től. A pénzt a vád­lott bank­szám­lá­já­ra utal­tat­ták, majd innen is tovább utal­ták.

A rend­őr­ség elfo­ga­tó­pa­rancs útján kézre kerí­tet­te a ter­hel­tet és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi ellen bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szék előtt.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság – tár­gya­lást mel­lőz­ve – bün­te­tő­vég­zés­ben szab­jon ki a fér­fi­val szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met, hogy az is bűn­cse­lek­ményt való­sít­hat meg, ha vala­ki isme­ret­len sze­mély kéré­sé­re bank­szám­lát nyit, és ahhoz a hoz­zá­fé­rést átad­ja az isme­ret­len­nek. A szám­lá­ra ezt köve­tő­en tisz­tá­zat­lan ere­de­tű, tipi­ku­san tör­vény­sér­tő for­rás­ból szár­ma­zó össze­gek érkez­nek.