Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Nem ment haza a felesége, ezért rátámadtak a családjára – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val és fia­tal­ko­rú tár­sá­val szem­ben, akik karók­kal áll­tak bosszút egyi­kük dacos fele­sé­gé­nek családtagjain.

A vád sze­rint a húszas éve­i­ben járó férfi és a tizen­hét éves fiú 2023 janu­ár­já­ban együtt ita­loz­tak egy Nagy­atád­hoz köze­li köz­ség­ben, ami­kor az idő­sebb férfi tele­fo­non arra kérte a fele­sé­gét, hogy men­jen haza. Mivel az asszony ennek – arra hivat­koz­va, hogy a vád­lott már dél­előtt is bán­tal­maz­ta, ezért az éjsza­kát a nagy­ap­ja házá­ban fogja töl­te­ni – nem tett ele­get, a vád­lot­tak egy­mé­te­res akác­fa karó­kat vet­tek maguk­hoz, majd ahhoz a ház­hoz men­tek, amely­ben fel­té­te­le­zé­sük sze­rint a nő is tartózkodott.

Az elkö­ve­tők ezt köve­tő­en botok­kal ütöt­ték a kerí­tést, és kia­bál­va köve­tel­ték az ott lakók­tól, hogy küld­jék ki az idő­sebb férfi fele­sé­gét. Erre tekin­tet­tel nő nagy­ap­ja és az ott­hon tar­tóz­ko­dó roko­nok is kijöt­tek a ház­ból, majd közöl­ték a vád­lot­tak­kal, hogy az asszony nincs náluk. Mivel a vád­lot­tak ezt nem hit­ték el, tovább ütöt­ték a kerí­tést és annak kapu­ját addig, amíg az kinyílt. Ekkor az idő­sebb férfi bement az udvar­ra, majd a nála lévő bot­tal – miköz­ben a többi csa­lád­tag beme­ne­kült a házba – a fele­sé­gé­nek a tera­szon tar­tóz­ko­dó nagy­ap­ját két alka­lom­mal meg­ütöt­te, amely­től a sér­tett orra eltö­rött. A nagy­atá­di rend­őrök ezután rövid időn belül őri­zet­be vet­ték az idő­sebb vád­lot­tat, aki­vel szem­ben az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság távol­tar­tást ren­delt el.

A Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség az azóta is távol­tar­tás hatá­lya alatt álló idő­sebb fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, míg a garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádolt fia­tal­ko­rú fiú­val szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás alkal­ma­zá­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­le során készí­tet­te, azon a vád­lot­tak által meg­tá­ma­dott ház látható.

a vádlottak által megtámadott ház