Főoldal » Archív » Nem módosították a Büntető Törvénykönyvet Simonka György érdekében

A saj­tó­ban meg­je­lent hírek­kel ellen­tét­ben a nyo­mo­zás ada­tai sze­rint Simon­ka György nem befo­lyá­sol­ta a bűn­szer­ve­zet­re vonat­ko­zó sza­bá­lyo­zás módo­sí­tá­sát. Hason­ló­kép­pen más tör­vé­nyek ese­té­ben sem tör­tént ilyen ráha­tás, és erre utaló meg­ál­la­pí­tást a vád­irat sem tar­tal­maz.

A vád­irat a tör­té­ne­ti tény­ál­lás kere­té­ben fog­lal­ko­zik azzal, hogy Simon­ka György a támo­ga­tá­sok kap­csán igye­ke­zett azt elér­ni, hogy meg­va­ló­sult beru­há­zá­sok ese­té­ben, okira­ti sza­bály­ta­lan­sá­gok miatt ne kell­jen a támo­ga­tá­si össze­get vissza­fi­zet­ni. A jelen ügy tekin­te­té­ben mind­ez bün­te­tő­jo­gi vonat­ko­zás­sal nem bír.

Simon­ka György ellen a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség, mint bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tő­vel szem­ben, külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken.