Főoldal » Archív » Nem nyújtott segítséget az általa okozott baleset sértettjének

A vád­lott 2013. augusz­tus 24-én a déli órák­ban Mos­dó­son köz­le­ke­dett a sze­mély­gép­ko­csi­já­val, ahol a 61. számú főút­vo­nal keresz­te­ző­dé­sé­ben nem adta meg az elsőbb­sé­get a sza­bá­lyo­san hala­dó segédmotoros-kerékpárral köz­le­ke­dő sér­tett­nek, és vele össze­üt­kö­zött. A sér­tett a motor­ke­rék­pár­ral elesett. A vád­lott az ütkö­zést köve­tő­en egy pil­la­nat­ra meg­állt, majd anél­kül, hogy a tőle elvár­ha­tó segít­sé­get nyúj­tot­ta volna a sér­tett­nek – annak elle­né­re, hogy a sze­mély­gép­ko­csi­já­ban tar­tóz­ko­dó uta­sok erre fel­szó­lí­tot­ták – nagy sebes­ség­gel elhagy­ta a helyszínt.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - nem nyúj­tott segít­sé­get az álta­la oko­zott bal­eset sértettjének